Walne zgromadzenie członków Klubu

1 lutego 2013

Bydgoszcz, dnia 01 luty 2013 r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Klubu Wysokogórskiego w Bydgoszczy zaprasza wszystkich swoich członków na Walne Zebranie Członków (zebranie sprawozdawcze), które odbędzie się w 18 lutego 2013 r. w poniedziałek o godz. 18.00 (I termin) lub 18.30 (II termin).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 4. Wybór komisji skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności statutowej Zarządu Klubu.
 7. Przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego Klubu za rok 2012.
 8. Przedstawienie wniosków Komisji Rewizyjnej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Klubu za rok 2012.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2012 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium.
 12. Wybór uzupełniający jednego członka do Komisji Rewizyjnej.
 13. Sprawy różne, wolne wnioski.
 14. Zakończenie zebrania.

Przypominamy o zapłaceniu składek członkowskich, których zaległości można uregulować przelewem bankowym lub do rąk kolegi Skarbnika Klubu – Łukasza Zielaznego przed Zebraniem.

Uwaga! Informacja o miejscu zebrania będzie przekazana osobnym komunikatem i rozesłana do członków klubu.

Uwaga! Godzina spotkania może ulec zmianie.

Z taternickim pozdrowieniem

Zarząd Klubu