Protokół z Walnego Zebrania Członków Bydgoskiego Klubu Wysokogórskiego z dnia 15 maja 2019 r.

27 maja 2019

Protokół  z Walnego Zebrania Członków Bydgoskiego  Klubu Wysokogórskiego z dnia 16 maja  2019 r

 

 1. Zebranie otworzył prezes Klubu Jarosław Korzybski, który przywitał członków i sympatyków Klubu. Spotkanie miało miejsce w drugim podanym terminie i odbyło się w  Restauracji  „Stara Fabryka” przy ul. Świeckiej 8,  w Bydgoszczy.
 2. Otwarcie zebrania
 3. Sporządzenie listy obecności.
 4. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 5. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
 6. Wybór komisji skrutacyjnej.
 7. Przyjęcie porządku obrad.
 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności statutowej Zarządu Klubu.
 9. Przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego Klubu za rok 2018.
 10. Przedstawienie wniosków Komisji Rewizyjnej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Klubu za rok 2018.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2018.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium.
 14. Wybór nowego Zarządu Klubu.
 15. Wybór delegata na Walne Zgromadzenie PZA.
 16. Sprawy różne, wolne wnioski.
 17. Zakończenie zebrania.

 

CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA OGÓLNA

Na Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Klubu Wysokogórskiego (zwanego dalej „Zebraniem”) wybrano Jarosława Korzybskiego ,a na protokolanta Izabelę Rokitę. Wyboru dokonano jednogłośnie.

Komisję skrutacyjną tworzą Józefina Rakowska i Maciej Grzegorczyk.

Obecni nie wnieśli sprzeciwu, co do proponowanego porządku obrad, który tym samym przyjęto.

 

Klub na dzień zebrania tworzy 61 członków rzeczywistych, 1 honorowy i 12 sympatyków.

Za rok 2018 składek nie zapłaciło 7 członków, którzy zostaną poinformowani o zaległościach, a w przypadku ich nieuregulowania wykreśleni.

W czerwcu 2018 roku, miał miejsce weekendowy wyjazd klubowy w Dolinie Będkowskiej.

Miał również miejsce konkurs wspinaczkowy, a na koniec roku wigilia klubowa, podczas której wręczono nagrody i wyróżnienia za najlepsze przejścia.

Zorganizowano również pokaz filmu „MAMA”.

Ustępujący zarząd klubu otrzymał absolutorium (13 głosów, 0 głosów „wstrzymujących” , 0 głosów „przeciw”) oraz zostało zatwierdzone sprawozdanie z rocznej działalności finansowej (13 głosów, 0 głosów „wstrzymujących” , 0 głosów „przeciw”).

 

W kolejnej części zebrania dokonano wyboru nowego Zarządu Klubu.

Nowym prezesem  Klubu  została Anna Plewińska (12 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący”, 0 głosów „przeciw”),  wiceprezesem została Katarzyna Latuszek (13 głosów, 0 głosów „wstrzymujących” , 0 głosów „przeciw”), skarbnikiem Magdalena Koźlikowska-Wencka (12 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący”, 0 głosów „przeciw”) natomiast sekretarzem Izabela Rokita (12 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący”, 0 głosów „przeciw”) .

Komisję rewizyjną tworzą: Wojciech Zawadzki (13 głosów, 0 głosów „wstrzymujących” , 0 głosów „przeciw”), Robert Grabia (13 głosów, 0 głosów „wstrzymujących” , 0 głosów „przeciw”), Rafał Bagnucki (13 głosów, 0 głosów „wstrzymujących” , 0 głosów „przeciw”).

Sąd koleżeński tworzą: Aleksandra Reszkowska (13 głosów, 0 głosów „wstrzymujących” , 0 głosów „przeciw”), Krzysztof Nowak (13 głosów, 0 głosów „wstrzymujących” , 0 głosów „przeciw”), Robert Kuświk (12 głosów, 1 głos „wstrzymujący” , 0 głosów „przeciw”)

Na delegata na Walne Zgromadzenie PZA wybrano Janusza Ryszewskiego (13 głosów, 0 głosów „wstrzymujących” , 0 głosów „przeciw”) a na zastępcę Jakuba Pawlaka (13 głosów, 0 głosów „wstrzymujących” , 0 głosów „przeciw”). Wymienieni  udzielili  zgody telefonicznie i potwierdzą  niezwłocznie w formie pisemnej.

W planach na rok 2019 Klub przewiduje:

Wyjazd klubowy w drugiej połowie czerwca tj. 15-16 czerwca 2019 na polu namiotowym w kompleksie „Małe dolomity” w Hucisku.

Kontynuujemy jak co roku spotkanie wigilijne.

Chcemy sfinalizować stworzenie  biblioteki klubowej, która będzie zasilana z finansów Klubu, jak również będą przyjmowane do zbioru dary w postaci literatury wysokogórskiej i przewodników.

 

CZĘŚĆ FINANSOWA

Saldo Klubu jest dodatnie i wynosi  10 338,64 zł.

Dochód za rok 2018 wyniósł 943,58 z

Do PZA jesteśmy zobowiązani przekazać kwotę 629,00 zł.

Obsługa księgowa 500 zł.

Planujemy dofinansować wyjazd czerwcowy tj. 15 zł. na członka Klubu.

Kwestia dofinansowań do kursów zostaje kontynuowana.

CZĘŚĆ KOŃCOWA

Podziękowania ustępującemu Zarządowi za pracę na rzecz Klubu.

Zapytania i wolne wnioski.

Zakończenie zebrania.