Protokół z dnia 10.04.2009

15 kwietnia 2009
Bydgoszcz, dnia 10 kwietnia 2009 r.
PROTOKÓŁ
Z OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW KLUBU WYSOKOGÓRSKIEGO W BYDGOSZCZY
Z DNIA 10.04.2009 ROKU

1.    Zebranie w siedzibie Klubu Wysokogórskiego w Bydgoszczy przy ul. Sportowej 2 w terminie drugim tj. o godzinie 18.30 /I termin – godz. 18.00/, otworzył Prezes Zarządu Klubu Mikołaj Strzelecki  i  przedstawił następujący porządek obrad:
1)     Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolanta.
2)     Stwierdzenie prawomocności obrad.
3)     Przyjęcie porządku obrad.
4)     Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności statutowej Zarządu Klubu oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium.
5)     Rozpatrzenie i  zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Klubu za rok 2006.
6)    Wolne wnioski.
7)     Zamknięcie zebrania.

2.    Na Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Klubu Wysokogórskiego /zwanego dalej Zebraniem/  wybrano Mikołaja Strzeleckiego, a na protokolanta – Tomasza Brylew. Wyboru dokonano jednogłośnie.

3.    Przewodniczący Zebrania stwierdził, iż na dzień 10 Kwietnia 2009  roku Klub Wysokogórski w Bydgoszczy zrzesza 32 członków rzeczywistych. Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności. Zgodnie z załączoną listą /załącznik nr 1/ obecnych w chwili otwarcia Zebrania jest 9-ciu członków rzeczywi¬stych, którzy potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności. Na podstawie § 22 Statutu Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał objętych porządkiem obrad.

4.    Obecni nie wnieśli sprzeciwu, co do proponowanego porządku obrad, który tym samym przyjęto.

5.    Na zebranie przybyli również członkowie sympatycy Klubu, których poinformowano o braku możliwości uczestniczenia w głosowaniach.

6.    Przystąpiono do wypełniania porządku obrad. pełniący obowiązki Prezesa Klubu kol. Mikołaj Strzelecki przedstawił zebranym sprawozdanie z rocznej statutowej działalności Zarządu za rok 2008 oraz założenia dalszej działalności w roku 2009.

7.    Po złożeniu w/w sprawozdania i krótkiej dyskusji, na podstawie § 21 pkt. 3 Statutu, głosowaniu poddano uchwałę nr 1 o następującej treści:
„Walne Zebranie Członków Klubu zatwierdza sprawozdanie z działalności statutowej Zarządu Klubu za rok 2008 oraz udziela członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.”
Oddano – 9 ważnych głosów w tym:
–    Za przyjęciem zaproponowanej uchwały – 9 głosów
–    Przeciw przyjęciu uchwały – 0 głosów
–    Wstrzymujących się – 0 głosów
Przewodniczący ogłosił zebranym, iż  przyjęto powyższą uchwałę.

8.    Następnie Skarbnik Klubu, kol. Łukasz Zielazny złożył  sprawozdanie z działalności finansowej Klubu za rok 2008. Oświadczył również, że wszelkie dokumenty rachunkowe wraz ze sprawozdaniem za rok 2007 zostały przeanalizowane przez członków Komisji Rewizyjnej i nie wnieśli oni do nich merytorycznych zastrzeżeń. W związku z powyższym na podstawie § 21 pkt. 3 Statutu głosowaniu poddano uchwałę nr 2 o treści:

„Walne Zebranie Członków Klubu zatwierdza sprawozdanie z rocznej działalności finansowej Klubu za rok 2008.”
Oddano – 9 ważnych głosów w tym:
–    Za przyjęciem uchwały – 9 głosów
–    Przeciw przyjęciu uchwały – 0 głosów
–    Wstrzymujących się – 0 głosów
Przewodniczący ogłosił zebranym, iż  jednogłośnie przyjęto uchwałę nr 2.

9.    Następnie Skarbnik Klubu, kol. Łukasz Zielazny poinformował, że w związku z nieuregulowaniem przez członków klubu zaległych składek za 2007 r., klub poniósł stratę w wysokości 400 zł. W związku z tym należy podjąć uchwałę w sprawie umorzenia zaległych składek w podanej wysokości. W związku z powyższym na podstawie § 21 pkt. 15 Statutu głosowaniu poddano uchwałę nr 3 o treści:

„Walne Zebranie Członków Klubu umarza zaległe składki członków Klubu w wysokości 400 zł.”
Oddano – 9 ważnych głosów w tym:
–    Za przyjęciem uchwały – 9 głosów
–    Przeciw przyjęciu uchwały – 0 głosów
–    Wstrzymujących się – 0 głosów
Przewodniczący ogłosił zebranym, iż  jednogłośnie przyjęto uchwałę nr 3.

10.    W czasie przeznaczonym na wolne wnioski, przeprowadzono dyskusję na następujące tematy:
–    przedyskutowano nową formę strony internetowej Klubu i propozycję rozszerzenia funkcjonalności,
–    przedyskutowano propozycję zakupu koszulek z logo Klubu,
–    przedyskutowano propozycję wspinaczkowego wyjazdu integracyjnego do Jury Krakowsko-Częstochowskiej dla członków klubu oraz wysokość i sposób dopłaty dla członków.
–    przedyskutowano propozycję pozyskania środków na obicie dróg na wiadukcie w Myślęcinku,
–    przedyskutowano problem nieregulowania składek przez członków Klubu.

11.    Na podstawie § 21 pkt. 15 Statutu głosowaniu poddano uchwałę nr 4 o treści:

„Klub Wysokogórski w Bydgoszczy zorganizuje I Integracyjny wyjazd wspinaczkowy do Jury Krakowsko-Częstochowskiej (dla członków klubu oraz osób niezrzeszonych) w terminie 22-24 maja 2009 lub 29-31 maja 2009 (ostateczny termin wyjazdu zostanie ustalony przy pomocy sondy na stronie internetowej Klubu). Wyjazd zostanie częściowo dofinansowany ze środków Klubu i będzie obejmował dopłatę do wyżywienia w wysokości 30 zł na każdego członka (rzeczywistego oraz sympatyka), biorącego udział w wyjeździe.”
Oddano – 9 głosów w tym:
– Za – 8 głosów
– Przeciw – 1 głosów
– Wstrzymujących się – 0 głosów.
Przewodniczący ogłosił zebranym, iż  przyjęto powyższą uchwałę.

12.    Na podstawie § 21 pkt. 15 Statutu głosowaniu poddano uchwałę nr 5 o treści:

„Zobowiązuje się członków Klubu Wysokogórskiego w Bydgoszczy do opłacenia zaległych składek oraz składek za 2009 do końca kwietnia 2009. W przypadku nieuregulowania składek w tym terminie, członkowie zalegający z opłatami zostaną wykreśleni z Klubu z dniem 1 maja 2009 r.”
Oddano – 9 głosów w tym:
– Za – 9 głosów
– Przeciw – 0 głosów
– Wstrzymujących się – 0 głosów.
Przewodniczący ogłosił zebranym, iż  jednogłośnie przyjęto uchwałę nr 5 .

13.    Na podstawie § 21 pkt. 15 Statutu głosowaniu poddano uchwałę nr 6 o przyjęciu nowego członka rzeczywistego – Roberta Kuświka.
Oddano – 9 głosów w tym:
– Za – 9 głosów
– Przeciw – 0 głosów
– Wstrzymujących się – 0 głosów.
Przewodniczący ogłosił zebranym, iż  jednogłośnie przyjęto uchwałę nr 6 .

14.    Na podstawie § 21 pkt. 15 Statutu głosowaniu poddano uchwałę nr 7 o przyjęciu nowego członka sympatyka – Bartosza Lewandowskiego.
Oddano – 9 głosów w tym:
– Za – 9 głosów
– Przeciw – 0 głosów
– Wstrzymujących się – 0 głosów.
Przewodniczący ogłosił zebranym, iż  jednogłośnie przyjęto uchwałę nr 7.

15.    Na podstawie § 21 pkt. 15 Statutu głosowaniu poddano uchwałę nr 8 o przyjęciu nowego członka sympatyka – Rafała Łyszkiewicza.
Oddano – 9 głosów w tym:
– Za – 9 głosów
– Przeciw – 0 głosów
– Wstrzymujących się – 0 głosów.
Przewodniczący ogłosił zebranym, iż  jednogłośnie przyjęto uchwałę nr 8 .

16.    Przewodniczący stwierdził, że wyczerpano porządek obrad i wobec braku dalszych wniosków o godz. 20:30 zamknął Walne Zebranie Członków Klubu. Przewodniczący odczytał i podpisał niniejszy protokół, załączając uchwały wraz z listą obecności.