Protokół z dnia 16.05.2015

PROTOKÓŁ

Z OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW KLUBU WYSOKOGÓRSKIEGO

W BYDGOSZCZY

Z DNIA 16.05.2015 ROKU

 1. Zebranie w A5 Bulderowania przy ul. Jagielońskiej w Bydgoszczy w terminie drugim tj. o godzinie 18:30. (I termin – godz. 18:00), otworzył Sekretarz klubu Rafał Arndt i przedstawiła porządek obrad, który członkowie klubu dostali wraz z zawiadomieniem o Walnym Zebraniu:
 2. Otwarcie Zebrania.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 5. Wybór komisji skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności statutowej Zarządu Klubu.
 8. Przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego Klubu za rok 2014.
 9. Przedstawienie wniosków Komisji Rewizyjnej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Klubu za rok 2014.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2014.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium.
 13. Sprawy różne, wolne wnioski.
 14. Zakończenie zebrania.
 15. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Klubu Wysokogórskiego (zwanego dalej Zebraniem)wybrano Dariusz Busse, a na protokolanta Rafała Arndt. Wyboru dokonano jednogłośnie.
 16. Przewodniczący Zebrania stwierdził, iż na dzień 1 stycznia 2015 roku Klub Wysokogórski w Bydgoszczy zrzesza 31 członków rzeczywistych. Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności. Obecnych w chwili otwarcia Zebrania jest 5 członków rzeczywistych, którzy potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności. Na podstawie § 22 Statutu Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał objętych porządkiem obrad.
 17. Obecni nie wnieśli sprzeciwu, co do proponowanego porządku obrad, który tym samym przyjęto.
 18. Następnie powołano komisję skrutacyjną w składzie Kolega Wojciech Zawadzki oraz Kolega Janusz Ryszewski. Wybór komisji skrutacyjnej dokonany został jednogłośnie.
 19. Kolejnym etapem było przystąpienie do wypełniania porządku obrad. Sekretarz Klubu kol. Rafał Arndt, przedstawił zebranym sprawozdanie z rocznej statutowej działalności Zarządu za rok 2014 oraz założenia dalszej działalności w roku 2015.
 20. Następnie Skarbnik Klubu, kol. Bartosz Cieśliński złożył sprawozdanie z działalności finansowej Klubu za rok 2014. Oświadczył również, że wszelkie dokumenty rachunkowe wraz ze sprawozdaniem za rok 2014 zostały przeanalizowane przez członków Komisji Rewizyjnej i nie wnieśli oni do nich merytorycznych zastrzeżeń. Po przedstawieniu sprawozdań oraz krótkiej dyskusji przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem działalności Zarządu i działalności finansowej Klubu.

Na podstawie § 21 pkt. 15 Statutu głosowaniu poddano uchwały:

Uchwała nr 1

„Walne Zebranie Członków Klubu zatwierdza sprawozdanie z działalności statutowej Zarządu Klubu za rok 2014 oraz udziela członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.”

Komisja skrutacyjna po podliczeniu głosów oświadczyła:

Oddano – 5 ważnych głosów w tym:

 • Za przyjęciem uchwały – 5 głosów
 • Przeciw przyjęciu uchwały – 0 głosów
 • Wstrzymujących się – 0 głosów

Przewodniczący ogłosił zebranym, iż przyjęto Uchwałę nr 1.

Uchwała nr 2

„Walne Zebranie Członków Klubu zatwierdza sprawozdanie z rocznej działalności finansowej Klubu za rok 2014”

Komisja skrutacyjna po podliczeniu głosów oświadczyła:

Oddano – 5 ważnych głosów w tym:

 • Za przyjęciem uchwały – 5 głosów
 • Przeciw przyjęciu uchwały – 0 głosów
 • Wstrzymujących się – 0 głosów

Przewodniczący ogłosił zebranym, iż przyjęto Uchwałę nr 2.

 1. W czasie przeznaczonym na wolne wnioski, przeprowadzono dyskusję na następujące tematy:
 2. a) Wyjazd klubowy

Wyjazd klubowy odbędzie się w dniach 19-21 czerwca 2015 roku. Miejsce wyjazdu: Jura Krakowsko-Częstochowska, pole namiotowe w Podlesicach bądź Rzędkowicach.

 1. Po dyskusji Przewodniczący zebrania stwierdził, że wyczerpano porządek obrad i wobec braku dalszych wniosków o godz. 19:30 zamknął Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu Wysokogórskiego w Bydgoszczy.