Protokół z dnia 12.03.2010

12 marca 2010

Bydgoszcz, dnia 12 marca 2010 r.

PROTOKÓŁ
Z OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW KLUBU WYSOKOGÓRSKIEGO W BYDGOSZCZY
Z DNIA 12.03.2010 ROKU

1.    Zebranie w siedzibie Klubu Wysokogórskiego w Bydgoszczy przy ul. Sportowej 2 w terminie drugim tj. o godzinie 18.30 /I termin – godz. 18.00/, otworzył Prezes Zarządu Klubu Mikołaj Strzelecki  i  przedstawił następujący porządek obrad:
1)     Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolanta.
2)     Stwierdzenie prawomocności obrad.
3)     Przyjęcie porządku obrad.
4)     Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności statutowej Zarządu Klubu oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium.
5)     Rozpatrzenie i  zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Klubu za rok 2009.
6)    Wolne wnioski.
7)     Zamknięcie zebrania.

2.    Na Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Klubu Wysokogórskiego (zwanego dalej Zebraniem)  wybrano Mikołaja Strzeleckiego, a na protokolanta – Tomasza Brylew. Wyboru dokonano jednogłośnie.

3.    Przewodniczący Zebrania stwierdził, iż na dzień 12 marca 2010  roku Klub Wysokogórski w Bydgoszczy zrzesza 29 członków rzeczywistych. Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności. Zgodnie z załączoną listą (załącznik nr 1) obecnych w chwili otwarcia Zebrania jest 16 członków rzeczywi¬stych, którzy potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności. Na podstawie § 22 Statutu Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał objętych porządkiem obrad.

4.    Obecni nie wnieśli sprzeciwu, co do proponowanego porządku obrad, który tym samym przyjęto.

5.    Na zebranie przybyli również członkowie sympatycy Klubu, których poinformowano o braku możliwości uczestniczenia w głosowaniach.

6.    Następnie powołano komisję skrutacyjną w składzie Kolega Jacek Ostrowski oraz Koleżanka Anna Nowak. Wybór komisji skrutacyjnej dokonany został jednogłośnie.

7.    Kolejnym etapem było przystąpienie do wypełniania porządku obrad. Prezes Klubu kol. Mikołaj Strzelecki wraz z Sekretarzem Klubu kol. Tomaszem Brylew, przedstawili zebranym sprawozdanie z rocznej statutowej działalności Zarządu za rok 2009 oraz założenia dalszej działalności w roku 2010.

8.    Po złożeniu w/w sprawozdania i krótkiej dyskusji, na podstawie § 21 pkt. 3 Statutu, głosowaniu poddano uchwałę nr 1 o następującej treści:
„Walne Zebranie Członków Klubu zatwierdza sprawozdanie z działalności statutowej Zarządu Klubu za rok 2009 oraz udziela członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.”
Komisja skrutacyjna po podliczeniu głosów oświadczyła:
–    Oddano – 16 ważnych głosów w tym:
–    Za przyjęciem zaproponowanej uchwały – 15 głosów
–    Przeciw przyjęciu uchwały – 0 głosów
–    Wstrzymujących się – 1 głosów
Przewodniczący ogłosił zebranym, iż  przyjęto powyższą uchwałę.

9.    Następnie Skarbnik Klubu, kol. Łukasz Zielazny złożył  sprawozdanie z działalności finansowej Klubu za rok 2009. Oświadczył również, że wszelkie dokumenty rachunkowe wraz ze sprawozdaniem za rok 2009 zostały przeanalizowane przez członków Komisji Rewizyjnej i nie wnieśli oni do nich merytorycznych zastrzeżeń. Poinformował ponadto, że w związku z nieuregulowaniem przez członków klubu zaległych w latach ubiegłych, Klub cały czas ponosi jeszcze stratę, która w obecnej chwili wynosi 933,12 zł. W związku z tym należy podjąć uchwałę w sprawie pokrycia strat z przyszłych przychodów Klubu. W związku z powyższym na podstawie § 21 pkt. 15 Statutu głosowaniu poddano uchwałę nr 2 o treści:

„Walne Zebranie Członków Klubu zatwierdza sprawozdanie z rocznej działalności finansowej Klubu za rok 2009.”
Komisja skrutacyjna po podliczeniu głosów oświadczyła:
–    Oddano – 16 ważnych głosów w tym:
–    Za przyjęciem uchwały – 16 głosów
–    Przeciw przyjęciu uchwały – 0 głosów
–    Wstrzymujących się – 0 głosów
Przewodniczący ogłosił zebranym, iż  jednogłośnie przyjęto uchwałę nr 2.

Dodatkowo głosowano nad uchwałą nr 3 o treści:

„Walne Zebranie Członków Klubu postanawia pokryć stratę wykazaną w rozliczeniu poprzedniego roku w kwocie 933,12 zł,  z przyszłych przychodów Klubu”
Komisja skrutacyjna po podliczeniu głosów oświadczyła:
–    Oddano – 16 ważnych głosów w tym:
–    Za przyjęciem uchwały – 16 głosów
–    Przeciw przyjęciu uchwały – 0 głosów
–    Wstrzymujących się – 0 głosów
Przewodniczący ogłosił zebranym, iż  jednogłośnie przyjęto uchwałę nr 3.

10.    Następnie na podstawie § 21 pkt. 3 Statutu przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr 4 o treści:

„Walne Zebranie Członków Klubu udziela Zarządowi Klubu Wysokogórskiego w Bydgoszczy absolutorium za rok 2009.”
Komisja skrutacyjna po podliczeniu głosów oświadczyła:
–    Oddano – 16 ważnych głosów w tym:
–    Za przyjęciem uchwały – 16 głosów
–    Przeciw przyjęciu uchwały – 0 głosów
–    Wstrzymujących się – 0 głosów
Przewodniczący ogłosił zebranym, iż  jednogłośnie przyjęto uchwałę nr 4.

11.    Następnie przystąpiono do dyskusji nad bieżącymi problemami związanymi z brakiem aktywności członków Klubu, powołanych do pełnienia stanowisk funkcyjnych w klubie. Na podstawie § 21 pkt. 3 Statutu przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr 5 o treści:

„Walne Zebranie Członków Klubu odwołuje z pełnionych obowiązków członka Komisji Rewizyjnej Kolegę Bartka Całczyńskiego”
Komisja skrutacyjna po podliczeniu głosów oświadczyła:
–    Oddano – 16 ważnych głosów w tym:
–    Za przyjęciem uchwały – 15 głosów
–    Przeciw przyjęciu uchwały – 0 głosów
–    Wstrzymujących się – 1 głosów
Przewodniczący ogłosił zebranym, iż  przyjęto powyższą uchwałę.

Ponadto głosowaniu poddano uchwałę nr 5 o treści:

„Walne Zebranie Członków Klubu odwołuje z pełnionych obowiązków członka Komisji Rewizyjnej Kolegę Adama Łukomskiego”
Komisja skrutacyjna po podliczeniu głosów oświadczyła:
–    Oddano – 16 ważnych głosów w tym:
–    Za przyjęciem uchwały – 15 głosów
–    Przeciw przyjęciu uchwały – 0 głosów
–    Wstrzymujących się – 1 głosów
Przewodniczący ogłosił zebranym, iż  przyjęto powyższą uchwałę.

12.    W związku z potrzebą uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej, zadecydowano o powołaniu dwóch nowych członków wspomnianej komisji. Na kandydatów wytypowano dwóch członków Klubu, kolegę Tomka Jagłę oraz Kolegę Roberta Kuświka. Na podstawie § 21 pkt. 3 Statutu przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr 6 o treści:

„Walne Zebranie Członków Klubu powołuje nowego członka Komisji Rewizyjnej Kolegę Tomasza Jagłę”
Komisja skrutacyjna po podliczeniu głosów oświadczyła:
–    Oddano – 16 ważnych głosów w tym:
–    Za przyjęciem uchwały – 16 głosów
–    Przeciw przyjęciu uchwały – 0 głosów
–    Wstrzymujących się – 0 głosów
Przewodniczący ogłosił zebranym, iż  jednogłośnie przyjęto uchwałę nr 6.

Dodatkowo głosowano nad uchwałą nr 7 o treści:

„Walne Zebranie Członków Klubu powołuje nowego członka Komisji Rewizyjnej Kolegę Roberta Kuświka”
Komisja skrutacyjna po podliczeniu głosów oświadczyła:
–    Oddano – 16 ważnych głosów w tym:
–    Za przyjęciem uchwały – 16 głosów
–    Przeciw przyjęciu uchwały – 0 głosów
–    Wstrzymujących się – 0 głosów
Przewodniczący ogłosił zebranym, iż  jednogłośnie przyjęto uchwałę nr 7.

13.    W czasie przeznaczonym na wolne wnioski, przeprowadzono dyskusję na następujące tematy:
–    przedyskutowano zmianę sposobu przyjmowania nowych członków klubu,
–    przedyskutowano propozycję wprowadzenia nagrody przydzielanej członkom Klubu za najlepsze przejście wspinaczkowe roku,
–    przedyskutowano propozycję cotygodniowego organizowania spotkań, na których pokazywano by slajdy, filmy, bądź zapraszano różnych gości,
–    przedyskutowano propozycję wspinaczkowego wyjazdu integracyjnego do Jury Krakowsko-Częstochowskiej dla członków klubu oraz wysokość i sposób dopłaty dla członków.
–    przedyskutowano propozycję przeznaczenia jednego dnia przeznaczonego na wspinaczkę tylko i wyłącznie dla członków Klubu,
–    przedyskutowano problem nieregulowania składek przez członków Klubu oraz sposoby zapobiegania takim sytuacjom,
–    przedyskutowano sprawę ewentualnego przemianowania Klubu w Organizację pożytku publicznego.

Efektem dyskusji było podjęcie następujących uchwał:

Na podstawie § 21 pkt. 15 Statutu głosowaniu poddano uchwałę nr 8 o treści:

„Klub Wysokogórski w Bydgoszczy zorganizuje Integracyjny wyjazd wspinaczkowy do Jury Krakowsko-Częstochowskiej (dla członków klubu oraz osób niezrzeszonych) w maju br. w terminie ustalonym przy pomocy sondy na stronie internetowej Klubu. Wyjazd zostanie częściowo dofinansowany ze środków Klubu i będzie obejmował dopłatę do wyżywienia w wysokości 30 zł na każdego członka (rzeczywistego oraz sympatyka), biorącego udział w wyjeździe.”
Oddano – 15 głosów (jedna osoba opuściła wcześniej Walne zgromadzenie) w tym:
– Za – 15 głosów
– Przeciw – 0 głosów
– Wstrzymujących się – 0 głosów.
Przewodniczący ogłosił zebranym, iż  przyjęto powyższą uchwałę.

Na podstawie § 21 pkt. 15 Statutu głosowaniu poddano uchwałę nr 9 o treści:

„Począwszy od 2010 r. warunkiem rozpatrzenia wniosku o przyjecie w poczet członków Klubu Wysokogórskiego w Bydgoszczy, będzie opłacenie z góry rocznej składki członkowskiej.”
Oddano – 15 głosów w tym:
– Za – 15 głosów
– Przeciw – 0 głosów
– Wstrzymujących się – 0 głosów.
Przewodniczący ogłosił zebranym, iż  jednogłośnie przyjęto uchwałę nr 9.

Na podstawie § 21 pkt. 15 Statutu głosowaniu poddano uchwałę nr 10 o treści:

„Począwszy od 2010 r. każdy nowy członek Klubu Wysokogórskiego w Bydgoszcz przyjmowany będzie na okres 1 roku w charakterze członka sympatyka. Dopiero po upływie tego czasu może wnioskować o przyjęcie w charakterze członka rzeczywistego.”
Oddano – 15 głosów w tym:
– Za – 15 głosów
– Przeciw – 0 głosów
– Wstrzymujących się – 0 głosów.
Przewodniczący ogłosił zebranym, iż  jednogłośnie przyjęto uchwałę nr 10.

Na podstawie § 21 pkt. 15 Statutu głosowaniu poddano uchwałę nr 11 o treści:

„Walne zgromadzenie członków Klubu zobowiązuje Zarząd Klubu do wypracowania formuły i wprowadzenia do końca roku nagrody dla członków klubu, za „przejście roku”.
Oddano – 15 głosów w tym:
– Za – 15 głosów
– Przeciw – 0 głosów
– Wstrzymujących się – 0 głosów.
Przewodniczący ogłosił zebranym, iż  jednogłośnie przyjęto uchwałę nr 11.

Na podstawie § 21 pkt. 15 Statutu głosowaniu poddano uchwałę nr 12 o treści:

„Walne zgromadzenie członków Klubu zobowiązuje Zarząd Klubu do zorganizowania (na zasadach uzgodnionych z opiekunami ścianki) jednego dnia w tygodniu (niedziela), który przeznaczony będzie do wspinania tylko i wyłącznie dla członków Klubu Wysokogórskiego.”
Oddano – 15 głosów w tym:
– Za – 12 głosów
– Przeciw – 0 głosów
– Wstrzymujących się – 3 głosów.
Przewodniczący ogłosił zebranym, iż  jednogłośnie przyjęto uchwałę nr 12.

Na podstawie § 21 pkt. 15 Statutu głosowaniu poddano uchwałę nr 13 o treści:

„Walne zgromadzenie członków Klubu zobowiązuje Zarząd Klubu do wypracowania formuły cotygodniowych spotkań (niedziela), na których zorganizowane byłyby pokazy slajdów lub filmów, spotkania i pogadanki z ciekawymi osobami, itp.”
Oddano – 15 głosów w tym:
– Za – 15 głosów
– Przeciw – 0 głosów
– Wstrzymujących się – 0 głosów.
Przewodniczący ogłosił zebranym, iż  jednogłośnie przyjęto uchwałę nr 13.

Na podstawie § 21 pkt. 15 Statutu głosowaniu poddano uchwałę nr 14 o przyjęciu nowego członka sympatyka – Arkadiusza Kowalskiego.
Oddano – 15 głosów w tym:
– Za – 15 głosów
– Przeciw – 0 głosów
– Wstrzymujących się – 0 głosów.
Przewodniczący ogłosił zebranym, iż  jednogłośnie przyjęto powyższą uchwałę.

Na podstawie § 21 pkt. 15 Statutu głosowaniu poddano uchwałę nr 15 o przyjęciu nowego członka sympatyka – Marcina Mistrzaka.
Oddano – 15 głosów w tym:
– Za – 15 głosów
– Przeciw – 0 głosów
– Wstrzymujących się – 0 głosów.
Przewodniczący ogłosił zebranym, iż  jednogłośnie przyjęto powyższą uchwałę.

Na podstawie § 21 pkt. 15 Statutu głosowaniu poddano uchwałę nr 16 o przyjęciu nowego członka sympatyka – Dariusza Busse.
Oddano – 15 głosów w tym:
– Za – 15 głosów
– Przeciw – 0 głosów
– Wstrzymujących się – 0 głosów.
Przewodniczący ogłosił zebranym, iż  jednogłośnie przyjęto powyższą uchwałę.

Na podstawie § 21 pkt. 15 Statutu głosowaniu poddano uchwałę nr 17 o przyjęciu nowego członka rzeczywistego – Adama Paszko.
Oddano – 15 głosów w tym:
– Za – 15 głosów
– Przeciw – 0 głosów
– Wstrzymujących się – 0 głosów.
Przewodniczący ogłosił zebranym, iż  jednogłośnie przyjęto powyższą uchwałę.

Na podstawie § 21 pkt. 15 Statutu głosowaniu poddano uchwałę nr 18 o przyjęciu nowego członka sympatyka – Bogumiła Stawniaka.
Oddano – 15 głosów w tym:
– Za – 15 głosów
– Przeciw – 0 głosów
– Wstrzymujących się – 0 głosów.
Przewodniczący ogłosił zebranym, iż  jednogłośnie przyjęto powyższą uchwałę.

Na podstawie § 21 pkt. 15 Statutu głosowaniu poddano uchwałę nr 19 o przyjęciu nowego członka rzeczywistego – Monikę Sołdan.
Oddano – 15 głosów w tym:
– Za – 15 głosów
– Przeciw – 0 głosów
– Wstrzymujących się – 0 głosów.
Przewodniczący ogłosił zebranym, iż  jednogłośnie przyjęto powyższą uchwałę.

14.    Przewodniczący stwierdził, że wyczerpano porządek obrad i wobec braku dalszych wniosków o godz. 20:30 zamknął Walne Zebranie Członków Klubu.

Zarząd Klubu Wysokogórskiego w Bydgoszczy