Protokół z Walnego Zebrania Członków Bydgoskiego Klubu Wysokogórskiego z dnia 25 września 2020 r.

31 października 2020
 1. Zebranie w Centrum Wspinaczkowym „Spider” przy ul. Świeckiej 8 w Bydgoszczy w terminie drugim tj. o godzinie 17:10 (I termin – godz. 17:00) otworzyła Prezes Zarządu Klubu Anna Plewińska i przedstawiła porządek obrad.
 2. Otwarcie Zebrania.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 5. Wybór komisji skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności statutowej Zarządu Klubu.
 8. Przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego Klubu za rok 2019.
 9. Przedstawienie wniosków Komisji Rewizyjnej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Klubu za rok 2019.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium.
 13. Sprawy różne, wolne wnioski.
 14. Zakończenie zebrania.
 15. Na Przewodniczącą Walnego Zebrania Członków Klubu Wysokogórskiego (zwanego dalej Zebraniem) wybrano Annę Plewińską, a na protokolanta – Katarzynę Latuszek. Wyboru dokonano jednogłośnie.
 16. Przewodnicząca Zebrania stwierdziła, iż na dzień 1 stycznia 2020 roku Klub Wysokogórski w Bydgoszczy zrzesza 54 członków rzeczywistych. Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności. Zgodnie z załączoną listą (załącznik nr 1) obecnych w chwili otwarcia Zebrania jest 6 członków rzeczywistych, którzy potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności. Na podstawie § 22 Statutu Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał objętych porządkiem obrad.
 17. Obecni nie wnieśli sprzeciwu, co do proponowanego porządku obrad, który tym samym przyjęto.

Na podstawie § 21 pkt. 15 Statutu głosowaniu poddano uchwały:

Uchwała nr 1

„Walne Zebranie Członków Klubu zatwierdza sprawozdanie z działalności statutowej Zarządu Klubu za rok 2019 oraz udziela członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.”

Oddano – 6 ważnych głosów w tym:

 • Za przyjęciem uchwały – 6 głosów
 • Przeciw przyjęciu uchwały – 0 głosów
 • Wstrzymujących się – 0 głosów

Przewodniczący ogłosił zebranym, iż przyjęto Uchwałę nr 1.

Uchwała nr 2

„Walne Zebranie Członków Klubu zatwierdza sprawozdanie z rocznej działalności finansowej Klubu za rok 2019”

Oddano – 6 ważnych głosów w tym:

 • Za przyjęciem uchwały – 6 głosów
 • Przeciw przyjęciu uchwały – 0 głosów
 • Wstrzymujących się – 0 głosów

Przewodniczący ogłosił zebranym, iż przyjęto Uchwałę nr 2.

Uchwała nr 3

„Walne Zebranie Członków Klubu zatwierdza skreślenie z listy członków Klubu osób, które nie opłaciły składek za rok 2019”

Oddano – 6 ważnych głosów w tym:

 • Za przyjęciem uchwały – 6 głosów
 • Przeciw przyjęciu uchwały – 0 głosów
 • Wstrzymujących się – 0 głosów

Przewodniczący ogłosił zebranym, iż przyjęto Uchwałę nr 3.

Uchwała nr 4

„Walne Zebranie Członków Klubu zatwierdza zmianę statutu § 33 pkt 3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do 1 grudnia za następny rok z góry”

Oddano – 6 ważnych głosów w tym:

 • Za przyjęciem uchwały – 6 głosów
 • Przeciw przyjęciu uchwały – 0 głosów
 • Wstrzymujących się – 0 głosów

Przewodniczący ogłosił zebranym, iż przyjęto Uchwałę nr 4.

Ad. 13. W czasie przeznaczonym na wolne wnioski przeprowadzono dyskusję na następujące tematy:

a) Biblioteczka klubowa.

Wojtek Zawadzki poszuka szafy, którą moglibyśmy kupić i ustali miejsce na nią w CW Spider.
Wojtek Bonk może przygotować naklejki promujące.

b) Odnowienie koszulek klubowych.

Prosimy o propozycje nowego wzoru lub poparcie poprzedniego wzoru.

c) Integracyjny wyjazd wspinaczkowy do Leonidio w Grecji w kwietniu 2021.

Jeśli sytuacja epidemiologiczna pozwoli, to chcielibyśmy Was zaprosić na wspólne wspinanie w Leonidio. Proponujemy termin 17.04 – 02.05.2021. W zależności od ilości osób chętnych dofinansowanie na osobę wyniesie max. 200 zł. Prosimy o zgłoszenia osób zainteresowanych do końca lutego 2021 z informacją na ile dni chcecie/możecie przyjechać.

d) Szkolenia – oczywiście jak sytuacja epidemiologiczna na nie pozwoli.

Chcielibyśmy Wam zaproponować 3 rodzaje szkoleń. W zależności od ilości osób chętnych odbędą się w jednym lub w kilku terminach.

– pierwsza pomoc

– pełny kurs wspinaczki skalnej wg programu PZA (maj/czerwiec 2021)

– kurs z autoratownictwa – podczas wyjazdu klubowego (pod koniec czerwca 2021)

Prosimy Was o zgłaszanie swojego zainteresowania, żebyśmy mogli ustalić dokładne terminy.

Przypominamy, że członkowie którzy opłacili składkę członkowską przynajmniej rok przed odbyciem kursu, u instruktora posiadającego uprawnienia PZA, mogą starać się o dofinansowanie z funduszy klubowych.

e) Spróbujemy umożliwić naszym klubowiczom wspinanie na ściance wspinaczkowej w Arenie Toruń. Rozmowy podejmiemy jak minie sytuacja epidemiologiczna.

f) Ustaliliśmy termin „wigilii klubowej” na ~18/19.12.2020. Niestety wszystko wskazuje na to, że w tym roku „wigilia” się nie odbędzie.