Protokół z dnia 16.05.2016

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA
SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO
CZŁONKÓW KLUBU WYSOKOGÓRSKIEGO
W BYDGOSZCZY
Z DNIA 16.04.2016 ROKU

1. Zebranie sprawozdawczo wyborcze odbyło się w 16 kwietnia 2016 roku w sobotę w Restauracji Tango przy ul. Wojska Polskiego 23 w Bydgoszczy w terminie drugim tj. o godzinie 19:00 (I termin – godz. 18:30). Otworzył je Prezes Zarządu Klubu Arkadiusz Kowalski i przedstawiła porządek obrad, który członkowie klubu dostali wraz z zawiadomieniem o Walnym Zebraniu:

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności statutowej Zarządu Klubu.
7. Przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego Klubu za rok 2015.
8. Przedstawienie wniosków Komisji Rewizyjnej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Klubu za rok 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium.
12. Wybór członków do nowego składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu koleżeńskiego na kolejną kadencję.
13. Sprawy różne, wolne wnioski.
14. Zakończenie zebrania.

2. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Klubu Wysokogórskiego (zwanego dalej Zebraniem) wybrano Arkadiusz Kowalskiego, a na protokolanta – Bartosza Cieślińskiego. Wyboru dokonano jednogłośnie.
3. Przewodniczący Zebrania stwierdził, iż na dzień 1 stycznia 2015 roku Klub Wysokogórski w Bydgoszczy zrzesza 33 członków rzeczywistych. Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności. Zgodnie z załączoną listą (załącznik nr 1) obecnych w chwili otwarcia Zebrania jest 12 członków rzeczywistych. Wszyscy potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności. Na podstawie §22 Statutu Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał objętych porządkiem obrad.
4. Obecni nie wnieśli sprzeciwu, co do proponowanego porządku obrad, który tym samym przyjęto.
5. Następnie powołano komisję skrutacyjną w składzie Kolega Tomasz Urbańskiego oraz Kolega Jacek Cywiński. Komisja skrutacyjna została przyjęta 12 głosami za.
6. Kolejnym etapem było przystąpienie do wypełniania porządku obrad. Prezes Klubu kol. Arkadiusz Kowalski, przedstawił zebranym sprawozdanie z rocznej statutowej działalności Zarządu za rok 2015.
7. Następnie Skarbnik Klubu Bartosz Cieśliński złożył sprawozdanie z działalności finansowej Klubu za rok 2015. Oświadczył również, że wszelkie dokumenty rachunkowe wraz ze sprawozdaniem za rok 2015 zostały przeanalizowane przez członków Komisji Rewizyjnej i nie wnieśli oni do nich merytorycznych zastrzeżeń.
8. Po przedstawieniu sprawozdań oraz krótkiej dyskusji przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem działalności Zarządu i działalności finansowej Klubu.
Na podstawie § 21 pkt. 15 Statutu głosowaniu poddano uchwały:

Uchwała nr 1
„Walne Zebranie Członków Klubu zatwierdza sprawozdanie z działalności statutowej Zarządu Klubu za rok 2015 oraz udziela członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.”

Komisja skrutacyjna po podliczeniu głosów oświadczyła:
Oddano – 12 ważnych głosów w tym:
· Za przyjęciem uchwały – 12 głosów
· Przeciw przyjęciu uchwały – 0 głosów
· Wstrzymujących się – 0 głosów
Przewodniczący ogłosił zebranym, iż przyjęto Uchwałę nr 1.

Uchwała nr 2
„Walne Zebranie Członków Klubu zatwierdza sprawozdanie z rocznej działalności finansowej Klubu za rok 2015”

Komisja skrutacyjna po podliczeniu głosów oświadczyła:
Oddano – 12 ważnych głosów w tym:
· Za przyjęciem uchwały – 12 głosów
· Przeciw przyjęciu uchwały – 0 głosów
· Wstrzymujących się – 0 głosów
Przewodniczący ogłosił zebranym, iż przyjęto Uchwałę nr 2.

9. Następnie obecny zarząd w składzie:
· Arkadiusz Kowalski (prezes)
· Janusz Ryszewski (wiceprezes)
· Rafał Arndt (sekretarz)
· Bartosz Cieśliński (skarbnik)
· Anna Plewińska (członek)
złożyli rezygnację z piastowanych stanowisk. Nieobecne osoby (Janusz Ryszewski i Anna Plewińska) przedstawiły rezygnację na piśmie przed zebraniem, a w trakcie zebrania potwierdziły wolę telefonicznie.

Uchwała nr 3
„Walne Zebranie Członków Klubu przyjmuje rezygnację zarządu”

Komisja skrutacyjna po podliczeniu głosów oświadczyła:
Oddano – 12 ważnych głosów w tym:
· Za przyjęciem uchwały – 12 głosów
· Przeciw przyjęciu uchwały – 0 głosów
· Wstrzymujących się – 0 głosów
Przewodniczący ogłosił zebranym, iż przyjęto Uchwałę nr 3.

10. Następnie przystąpiono do wyboru nowych władz w Klubie.
W pierwszej kolejności przystąpiono do wyboru nowego Prezesa Klubu. Zebrani członkowie zaproponowali 2 kandydatury:
· Robert Kuświk
· Jarosław Korzybski
Następnie poinstruowano obecnych o zasadach podliczania głosów i przystąpiono do głosowania.
Komisja skrutacyjna po podliczeniu głosów oświadczyła:
Oddano – 12 ważnych głosów w tym:
· 7 głosów na kandydaturę Jarosława Korzybskiego
· 3 głosy na kandydaturę Roberta Kuświka
· Wstrzymujących się – 2 głosy
Przewodniczący stwierdził, że na podstawie § 21 pkt. 6 Statutu podjęto

Uchwałę nr 4 o treści:

„Walne Zebranie Członków na funkcję Prezesa Zarządu Klubu Wysokogórskiego w Bydgoszczy wybrało kol. Jarosława Korzybskiego”

Po wyborze Prezesa Zarządu przystąpiono do wyboru Wiceprezesa Zarządu. Zebrani członkowie zaproponowali 2 kandydatury:
· Katarzynę Latuszek
· Robert Kuświk
Następnie poinstruowano obecnych o zasadach podliczania głosów i przystąpiono do głosowania.
Komisja skrutacyjna po podliczeniu głosów oświadczyła:
Oddano – 12 ważnych głosów w tym:
· 5 głosów na kandydaturę Katarzynę Latuszek
· 4 głosy na kandydaturę Roberta Kuświka
· Wstrzymujących się – 3 głosy
Przewodniczący stwierdził, że na podstawie § 21 pkt. 6 Statutu podjęto

Uchwałę nr 5 o treści:

„Walne Zebranie Członków na funkcję Wiceprezesa Zarządu Klubu Wysokogórskiego w Bydgoszczy wybrało kol. Katarzynę Latuszek „

11. Następnie przystąpiono do wyboru Skarbnika Zarządu. Zebrani członkowie zaproponowali 1 kandydaturę: Robert Kuświk. Następnie poinstruowano obecnych o zasadach podliczania głosów i przystąpiono do głosowania.
Komisja skrutacyjna po podliczeniu głosów oświadczyła:
Oddano – 12 ważnych głosów w tym:
· Za – 10 głosów
· Przeciw – 0 głosów
· Wstrzymujących się – 2 głosów
Przewodniczący stwierdził, że na podstawie § 21 pkt. 6 Statutu podjęto

Uchwałę nr 6 o treści:

„Walne Zebranie Członków na funkcję Skarbnika Zarządu Klubu Wysokogórskiego w Bydgoszczy wybrało kol. Roberta Kuświka „

12. Następnie przystąpiono do wyboru Sekretarza Zarządu. Zebrani członkowie zaproponowali 1 kandydaturę: Izabela Rokita. Następnie poinstruowano obecnych o zasadach podliczania głosów i przystąpiono do głosowania.
Komisja skrutacyjna po podliczeniu głosów oświadczyła:
Oddano – 12 ważnych głosów w tym:
· Za – 10 głosów
· Przeciw – 0 głosów
· Wstrzymujących się – 2 głosów
Przewodniczący stwierdził, że na podstawie § 21 pkt. 6 Statutu podjęto

Uchwałę nr 7 o treści:

„Walne Zebranie Członków na funkcję Sekretarz Zarządu Klubu Wysokogórskiego w Bydgoszczy wybrało kol. Izabelę Rokita”

13. Następnie przystąpiono do wyboru Członka Zarządu. Zebrani członkowie zaproponowali 1 kandydaturę: Janusz Ryszewski. Następnie poinstruowano obecnych o zasadach podliczania głosów i przystąpiono do głosowania.
Komisja skrutacyjna po podliczeniu głosów oświadczyła:
Oddano – 12 ważnych głosów w tym:
· Za – 11 głosów
· Przeciw – 0 głosów
· Wstrzymujących się – 1 głosów
Przewodniczący stwierdził, że na podstawie § 21 pkt. 6 Statutu podjęto

Uchwałę nr 8 o treści:

„Walne Zebranie Członków na funkcję Członka Zarządu Klubu Wysokogórskiego w Bydgoszczy wybrało kol. Janusza Ryszewskiego”

Janusz Ryszewski udzielił zgody telefonicznie i potwierdzi ją niezwłocznie w formie pisemnej.

14. Następnie przystąpiono do wyboru Komisji Rewizyjnej. Zebrani członkowie zaproponowali trzyosobowy skład komisji: Wojciech Zawadzki, Rafał Arndt i Robert Grabia. Następnie poinstruowano obecnych o zasadach podliczania głosów i przystąpiono do głosowania.
Komisja skrutacyjna po podliczeniu głosów oświadczyła:
Oddano – 12 ważnych głosów w tym:
· Za – 11 głosów
· Przeciw – 0 głosów
· Wstrzymujących się – 1 głosów
Przewodniczący stwierdził, że na podstawie § 21 pkt. 6 Statutu podjęto

Uchwałę nr 9 o treści:

„Walne Zebranie Członków do Komisji Rewizyjnej Klubu Wysokogórskiego w Bydgoszczy wybrało kol. Wojciech Zawadzki, kol. Rafał Arndt i kol. Robert Grabia”

15. Następnie przystąpiono do wyboru Sądu Koleżeńskiego. Zebrani członkowie zaproponowali trzyosobowy skład sądu: Karina Korzybska , Jacek Cywiński, Jakub Pawlak. Następnie poinstruowano obecnych o zasadach podliczania głosów i przystąpiono do głosowania.
Komisja skrutacyjna po podliczeniu głosów oświadczyła:
Oddano – 12 ważnych głosów w tym:
· Za – 11 głosów
· Przeciw – 0 głosów
· Wstrzymujących się – 1 głosów
Przewodniczący stwierdził, że na podstawie § 21 pkt. 6 Statutu podjęto

Uchwałę nr 10 o treści:

„Walne Zebranie Członków do Sądu Koleżeńskiego Klubu Wysokogórskiego w Bydgoszczy wybrało kol. Karinę Korzybską, kol. Jacka Cywińskiego i kol. Jakuba Pawlak „

16. Wybór delegata na Walne Zgromadzenie PZA.
Zebrani członkowie zaproponowali 1 kandydaturę: Janusza Ryszewskiego. Następnie poinstruowano obecnych o zasadach podliczania głosów i przystąpiono do głosowania.

Komisja skrutacyjna po podliczeniu głosów oświadczyła:
Oddano – 12 ważnych głosów w tym:
· Za przyjęciem uchwały – 11 głosów
· Przeciw przyjęciu uchwały – 0 głosów
· Wstrzymujących się – 1 głosów
Przewodniczący ogłosił zebranym, iż przyjęto

Uchwałę nr 11 o treści.

„Walne Zebranie Członków na delegata na Walne Zgromadzenie PZA wybrało kol. Janusza Ryszewskiego”

Janusz Ryszewski udzielił zgody telefonicznie i potwierdzi ją niezwłocznie w formie pisemnej.

17. Wybór zastępcy delegata na Walne Zgromadzenie PZA.
Zebrani członkowie zaproponowali 1 kandydaturę: Tomasza Urbańskiego. Następnie poinstruowano obecnych o zasadach podliczania głosów i przystąpiono do głosowania.

Komisja skrutacyjna po podliczeniu głosów oświadczyła:
Oddano – 12 ważnych głosów w tym:
· Za przyjęciem uchwały – 11 głosów
· Przeciw przyjęciu uchwały – 0 głosów
· Wstrzymujących się – 1 głosów
Przewodniczący ogłosił zebranym, iż przyjęto

Uchwałę nr 12 o treści.

„Walne Zebranie Członków na zastępcę delegata na Walne Zgromadzenie PZA wybrało kol. Tomasza Ryszewskiego „

18. Po dyskusji Przewodniczący zebrania stwierdził, że wyczerpano porządek obrad i wobec braku dalszych wniosków o godz. 21:30 zamknął Walne Zebranie Członków Klubu Wysokogórskiego w Bydgoszczy.