Protokół z dnia 28.01.2011

28 stycznia 2011

Bydgoszcz, dnia 28 styczeń 2011 r.

PROTOKÓŁ
Z OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW KLUBU WYSOKOGÓRSKIEGO W BYDGOSZCZY
Z DNIA 28.01.2011 ROKU

1.    Zebranie w Pubie Astor przy ul. Królowej Jadwigi 23 w Bydgoszczy w terminie drugim tj. o godzinie 17.00 /I termin – godz. 17.30/, otworzył Sekretarz Zarządu Klubu Tomasz Brylew  i  przedstawił porządek obrad, który członkowie klubu dostali wraz z zawiadomieniem o Walnym Zebraniu:

1. Otwarcie Zebrania
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności statutowej Zarządu Klubu
7. Przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego Klubu za rok 2010.
8. Przedstawienie wniosków Komisji Rewizyjnej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Klubu za      rok 2010.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2010 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium.
12. Wybór członków do nowego składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu koleżeńskiego na kolejną kadencję.
13. Sprawy różne, wolne wnioski.
14.  Zakończenie zebrania.
2.    Na Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Klubu Wysokogórskiego (zwanego dalej Zebraniem)  wybrano Tomasza Brylew, a na protokolanta – Łukasza Zielaznego. Wyboru dokonano jednogłośnie.
3.    Przewodniczący Zebrania stwierdził, iż na dzień 1 stycznia 2010  roku Klub Wysokogórski w Bydgoszczy zrzesza 32 członków rzeczywistych. Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności. Zgodnie z załączoną listą (załącznik nr 1) obecnych w chwili otwarcia Zebrania jest 15 członków rzeczywistych, którzy potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności. Na podstawie § 22 Statutu Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał objętych porządkiem obrad.

4.    Przewodniczący Zebrania zaproponował wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku obrad. Zaproponował, by przed wyborem nowych Władz Klubu, przystąpić do głosowania nad wnioskami o przyjęcie nowych członków rzeczywistych. Zmianę porządku obrad przyjęto jednogłośnie.

5.    Obecni nie wnieśli sprzeciwu, co do proponowanego porządku obrad, który tym samym przyjęto.

6.    Na zebranie przybyli również członkowie sympatycy Klubu, których poinformowano o braku możliwości uczestniczenia w głosowaniach.

7.    Następnie powołano komisję skrutacyjną w składzie Kolega Jacek Ostrowski oraz Kolega Marcin Mistrzak. Wybór komisji skrutacyjnej dokonany został jednogłośnie.

8.    Kolejnym etapem było przystąpienie do wypełniania porządku obrad. Sekretarz Klubu kol. Tomasz Brylew, przedstawili zebranym sprawozdanie z rocznej statutowej działalności Zarządu za rok 2010 oraz założenia dalszej działalności w roku 2011.

9.    Następnie Skarbnik Klubu, kol. Łukasz Zielazny złożył  sprawozdanie z działalności finansowej Klubu za rok 2010. Oświadczył również, że wszelkie dokumenty rachunkowe wraz ze sprawozdaniem za rok 2010 zostały przeanalizowane przez członków Komisji Rewizyjnej i nie wnieśli oni do nich merytorycznych zastrzeżeń. Poinformował ponadto, że w związku z nieuregulowaniem przez członków klubu zaległych w latach ubiegłych, Klub cały czas ponosi jeszcze stratę, która w obecnej chwili wynosi 1160,94 zł. W związku z tym należy podjąć uchwałę w sprawie pokrycia strat z przyszłych przychodów Klubu.

10.    Po przedstawieniu sprawozdań oraz krótkiej dyskusji przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem działalności Zarządu i działalności finansowej Klubu.

Na podstawie § 21 pkt. 15 Statutu głosowaniu poddano uchwały:

Uchwała nr 1
„Walne Zebranie Członków Klubu zatwierdza sprawozdanie z działalności statutowej Zarządu Klubu za rok 2010 oraz udziela członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.”

Komisja skrutacyjna po podliczeniu głosów oświadczyła:
–    Oddano – 10 ważnych głosów w tym:
–    Za przyjęciem uchwały – 9 głosów
–    Przeciw przyjęciu uchwały – 0 głosów
–    Wstrzymujących się – 1 głos
Przewodniczący ogłosił zebranym, iż  przyjęto Uchwałę nr 1.

Uchwała nr 2
„Walne Zebranie Członków Klubu zatwierdza sprawozdanie z rocznej działalności finansowej Klubu za rok 2010.”

Komisja skrutacyjna po podliczeniu głosów oświadczyła:
Oddano – 10 głosów w tym:
– Za – 9 głosów
– Przeciw – 0 głosów
– Wstrzymujących się – 1 głos
Przewodniczący ogłosił zebranym, iż  przyjęto Uchwałę nr 2.

Uchwała nr 3
„Walne Zebranie Członków Klubu postanawia pokryć stratę wykazaną w rozliczeniu poprzedniego roku w kwocie 1160,94 zł,  z przyszłych przychodów Klubu”

Komisja skrutacyjna po podliczeniu głosów oświadczyła:
Oddano – 10 głosów w tym:
– Za – 10 głosów
– Przeciw – 0 głosów
– Wstrzymujących się – 0 głosów
Przewodniczący ogłosił zebranym, iż  przyjęto Uchwałę nr 3.

11.    Kolejnym punktem obrad było przyjęcie nowych członków rzeczywistych do klubu.

Na podstawie § 21 pkt. 15 Statutu głosowaniu poddano Uchwałę nr 4 o przyjęciu nowego członka rzeczywistego – Arkadiusza Kowalskiego.
Oddano – 11 głosów w tym:
– Za –  11 głosów
– Przeciw – 0 głosów
– Wstrzymujących się – 0 głosów
Przewodniczący ogłosił zebranym, iż  przyjęto Uchwałę nr 4.

Na podstawie § 21 pkt. 15 Statutu głosowaniu poddano Uchwałę nr 5 o przyjęciu nowego członka rzeczywistego – Marcina Mistrzaka.
Oddano – 11 głosów w tym:
– Za – 11 głosów
– Przeciw – 0 głosów
– Wstrzymujących się – 0 głosów
Przewodniczący ogłosił zebranym, iż  przyjęto Uchwałę nr 5.

Na podstawie § 21 pkt. 15 Statutu głosowaniu poddano Uchwałę nr 6 o przyjęciu nowego członka rzeczywistego – Dariusza Busse.
Oddano – 11 głosów w tym:
– Za – 11głosów
– Przeciw – 0 głosów
– Wstrzymujących się – 0 głosów
Przewodniczący ogłosił zebranym, iż  przyjęto Uchwałę nr 6.

Na podstawie § 21 pkt. 15 Statutu głosowaniu poddano Uchwałę nr 7 o przyjęciu nowego członka rzeczywistego – Bogumiła Stawniaka.
Oddano – 11 głosów w tym:
– Za – 11 głosów
– Przeciw – 0 głosów
– Wstrzymujących się – 0 głosów
Przewodniczący ogłosił zebranym, iż  przyjęto Uchwałę nr 7.

12.    Następnie przystąpiono do wyboru nowych władz w Klubie. W pierwszej kolejności przystąpiono do wyboru nowego Prezesa Klubu. Zebrani członkowie zaproponowali trzy kandydatury na Prezesa KW Bydgoszcz: Dariusza Suchomskiego, Tomasza Brylew, Annę Nowak. Następnie poinstruowano obecnych o zasadach podliczania głosów i przystąpiono do głosowania.

Komisja skrutacyjna po podliczeniu głosów oświadczyła:
Oddano – 17 głosów w tym poszczególni kandydaci zdobyli:
– Dariusz Suchomski – 2 głosów
–  Tomasz Brylew – 7 głosów
–  Anna Nowak – 7 głosów
– Wstrzymujących się – 1 głos

Przewodniczący ogłosił zebranym, iż  głosowanie nie wyłoniło Prezesa Klubu dlatego potrzebna jest II tura wyborów. Do drugiej tury przeszli dwaj kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

II Tura Wyborów: Anna Nowak i Tomasz Brylew
Komisja skrutacyjna po podliczeniu głosów oświadczyła:
Oddano – 17 głosów w tym poszczególni kandydaci zdobyli:
– Anna Nowak – 8 głosów
– Tomasz Brylew – 9 głosów
– Wstrzymujących się – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że na podstawie § 21 pkt. 6 Statutu podjęto Uchwałę nr 8 o treści:

„Walne Zebranie Członków na funkcję Prezesa Zarządu Klubu Wysokogórskiego w Bydgoszczy wybrało kol. Tomasza Brylew”

13.    Po wyborze Prezesa Zarządu przystąpiono do wyboru Wiceprezesa Zarządu. Zebrani członkowie  zaproponowali 4 kandydatury na Wiceprezesa KW Bydgoszcz : Annę Nowak, Piotra Szamockiego, Dariusza Busse, Dariusza Suchomskiego. Następnie poinstruowano obecnych o zasadach podliczania głosów i przystąpiono do głosowania.

Komisja skrutacyjna po podliczeniu głosów oświadczyła:
Oddano – 17 głosów w tym:
– Anna Nowak – 11 głosów
– Piotr Szamocki – 4 głosy
– Dariusz Busse- 1 głos
– Dariusz Suchomski- 1 głos
– Wstrzymujących się – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że na podstawie że na podstawie § 21 pkt. 6 Statutu podjęto Uchwałę nr 9 o treści:

„Walne Zebranie Członków na funkcję Wiceprezesa Zarządu Klubu Wysokogórskiego w Bydgoszczy wybrało kol. Annę Nowak.”

14.    Następnie przystąpiono do wyboru Sekretarza Zarządu. Zebrani członkowie  zaproponowali 1 kandydaturę, kolegę Arkadiusza Kowalskiego. Następnie poinstruowano obecnych o zasadach podliczania głosów i przystąpiono do głosowania.

Komisja skrutacyjna po podliczeniu głosów oświadczyła:
Oddano – 17 głosów w tym:
– Za – 16 głosów
– Przeciw – 0 głosów
– Wstrzymujących się – 1 głos

Przewodniczący stwierdził, że na podstawie że na podstawie § 21 pkt. 6 Statutu podjęto Uchwałę nr 10 o treści:

„Walne Zebranie Członków na funkcję Sekretarza Zarządu Klubu Wysokogórskiego w Bydgoszczy wybrało kol. Arkadiusza Kowalskiego.”

15.    Następnie przystąpiono do wyboru Skarbnika Zarządu. Zebrani członkowie  zaproponowali 1 kandydaturę, kolegę Łukasza Zielaznego. Następnie poinstruowano obecnych o zasadach podliczania głosów i przystąpiono do głosowania.

Komisja skrutacyjna po podliczeniu głosów oświadczyła:
Oddano –  17 głosów w tym:
– Za – 17 głosów
– Przeciw – 0 głosów
– Wstrzymujących się – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że na podstawie że na podstawie § 21 pkt. 6 Statutu podjęto Uchwałę nr 11 o treści:

„Walne Zebranie Członków na funkcję Skarbnika Zarządu Klubu Wysokogórskiego w Bydgoszczy wybrało kol. Łukasza Zielaznego.”

16.    Następnie przystąpiono do wyboru Członka Zarządu. Zebrani członkowie  zaproponowali 3 kandydatury, kolegów: Piotra Szamockiego, Dariusza Busse, Dariusza Suchomskiego. Następnie poinstruowano obecnych o zasadach podliczania głosów i przystąpiono do głosowania.

Komisja skrutacyjna po podliczeniu głosów oświadczyła:
Oddano – 17 głosów w tym:
– Piotr Szamocki – 9 głosów
– Dariusz Busse – 4 głosów
– Dariusz Suchomski – 1 głos
– Wstrzymujących się – 3 głosy

Przewodniczący stwierdził, że na podstawie że na podstawie § 21 pkt. 6 Statutu podjęto Uchwałę nr 12 o treści:

„Walne Zebranie Członków na funkcję Członka Zarządu Klubu Wysokogórskiego w Bydgoszczy wybrało kol. Piotra Szamockiego.”

17.    Następnie przystąpiono do wyboru Komisji rewizyjnej. Zebrani członkowie  zaproponowali, by komisja liczyła 3 osoby oraz zaproponowali kandydatury: Tomasz Urbański, Dariusz Busse, Daniela Czachowska. Następnie poinstruowano obecnych o zasadach podliczania głosów i przystąpiono do głosowania.

Komisja skrutacyjna po podliczeniu głosów oświadczyła:
Oddano – 17 głosów w tym:
– Za – 15 głosów
– Przeciw – 0 głosów
– Wstrzymujących się – 2 głosy

Przewodniczący stwierdził, że na podstawie że na podstawie § 21 pkt. 6 Statutu podjęto Uchwałę nr 13 o treści:

„Walne Zebranie Członków do Komisji rewizyjnej Klubu Wysokogórskiego w Bydgoszczy wybrało Tomasza Urbańskiego, Dariusza Busse, Danielę Czachowską.”

18.    Następnie przystąpiono do wyboru Sądu koleżeńskiego. Zebrani członkowie  zaproponowali, by komisja liczyła 3 osoby oraz zaproponowali kandydatury: Jarosław Matyga, Bogusław Stawniak, Dariusz Suchomski. Następnie poinstruowano obecnych o zasadach podliczania głosów i przystąpiono do głosowania.

Komisja skrutacyjna po podliczeniu głosów oświadczyła:
Oddano – 17 głosów w tym:
– Za – 14 głosów
– Przeciw – 0 głosów
– Wstrzymujących się – 3 głosy

Przewodniczący stwierdził, że na podstawie że na podstawie § 21 pkt. 6 Statutu podjęto Uchwałę nr 14 o treści:

„Walne Zebranie Członków do Sądu koleżeńskiego Klubu Wysokogórskiego w Bydgoszczy wybrało Jarosława Matygę, Bogusława Stawniaka, Dariusza Suchomskiego.”

19.    W czasie przeznaczonym na wolne wnioski, przeprowadzono dyskusję na temat wyprawy Dariusza Suchomskiego i Łukasza Karpinskiego na GASHERBRUM II, w tym mówiono o pomocy w pozyskaniu środków na ten cel. Postanowiono, że Klub wystąpi do Urzędu Miasta Bydgoszcz z prośbą o przydzielenie środków na bieżącą działalność oraz dofinansowanie do wyprawy. Przegłosowano iż środki zdobyte w ten sposób będą podzielone w połowie na wyprawę i dla KW. Klub jednocześnie udzielił pełnego poparcia przy realizacji wyprawy, jedocześnie zobowiązując kolegę Dariusza Suchomskiego do przygotowania relacji z poprzednich wypraw w góry wysokie.

20.    Po dyskusji Przewodniczący zebrania stwierdził, że wyczerpano porządek obrad i wobec braku dalszych wniosków o godz. 20:30 zamknął Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu Wysokogórskiego w Bydgoszczy.