Protokół z zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków klubu wysokogórskiego w Bydgoszczy z dnia 25.05.2022 roku

29 maja 2022

I. Zebranie sprawozdawczo wyborcze odbyło się w 25 maja 2022 roku w środę w CW Spider przy ul. Świeckiej 8 w Bydgoszczy w terminie drugim tj. o godzinie 18:45 (I termin – godz. 18:30). Otworzyła je Wicerezes Zarządu Klubu Katarzyna Latuszek i przedstawiła porządek obrad, który członkowie klubu dostali wraz z zawiadomieniem o Walnym Zebraniu:

1. Otwarcie Zebrania.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.

4. Wybór komisji skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie sprawozdania z działalności statutowej Zarządu Klubu.

7. Przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego Klubu za rok 2021.

8. Przedstawienie wniosków Komisji Rewizyjnej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Klubu za rok 2021.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2021 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium.

12. Wybór członków do nowego składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu koleżeńskiego na kolejną kadencję.

13. Sprawy różne, wolne wnioski.

14. Zakończenie zebrania.

II. Na Przewodniczącą Walnego Zebrania Członków Klubu Wysokogórskiego (zwanego dalej Zebraniem) wybrano Katarzynę Latuszek, a na protokolanta – Izabelę Rokitę. Wyboru dokonano jednogłośnie.

III. Przewodnicząca Zebrania stwierdziła, iż na dzień 1 stycznia 2022 roku Klub Wysokogórski w Bydgoszczy zrzesza 68 członków rzeczywistych. Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności. Zgodnie z załączoną listą (załącznik nr 1) obecnych w chwili otwarcia Zebrania jest 12 członków rzeczywistych. Wszyscy potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności. Na podstawie §22 Statutu Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał objętych porządkiem obrad.

IV. Obecni nie wnieśli sprzeciwu, co do proponowanego porządku obrad, który tym samym przyjęto.

V. Następnie powołano komisję skrutacyjną w składzie Kolega Jacek Ostrowski oraz Kolega Robert Bagnucki. Komisja skrutacyjna została przyjęta 12 głosami za.

VI. Kolejnym etapem było przystąpienie do wypełniania porządku obrad. Wiceprezes Klubu kol. Katarzyna Latuszek, przedstawiła zebranym sprawozdanie z rocznej statutowej działalności Zarządu za rok 2021.

VII. Następnie Wiceprezes Klubu złożyła sprawozdanie z działalności finansowej Klubu za rok 2021.

VIII. Po przedstawieniu sprawozdań oraz krótkiej dyskusji przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem działalności Zarządu i działalności finansowej Klubu.

IX. Na podstawie § 21 pkt. 15 Statutu głosowaniu poddano uchwały:

Uchwała nr 1

„Walne Zebranie Członków Klubu zatwierdza sprawozdanie z działalności statutowej Zarządu Klubu za rok 2021 oraz udziela członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.”

Komisja skrutacyjna po podliczeniu głosów oświadczyła:
Oddano – 12 ważnych głosów w tym:
· Za przyjęciem uchwały – 12 głosów
· Przeciw przyjęciu uchwały – 0 głosów
· Wstrzymujących się – 0 głosów
Przewodnicząca ogłosiła zebranym, iż przyjęto Uchwałę nr 1.

Uchwała nr 2

„Walne Zebranie Członków Klubu zatwierdza sprawozdanie z rocznej działalności finansowej Klubu za rok 2021”

Komisja skrutacyjna po podliczeniu głosów oświadczyła:
Oddano – 12 ważnych głosów w tym:
· Za przyjęciem uchwały – 12 głosów
· Przeciw przyjęciu uchwały – 0 głosów
· Wstrzymujących się – 0 głosów
Przewodnicząca ogłosiła zebranym, iż przyjęto Uchwałę nr 2.

X. Następnie przystąpiono do wyboru nowych władz w Klubie.

XI. W pierwszej kolejności przystąpiono do wyboru nowego Prezesa Klubu. Zebrani członkowie zaproponowali 1 kandydaturę: Roberta Kuświka. Następnie poinstruowano obecnych o zasadach podliczania głosów i przystąpiono do głosowania.

Komisja skrutacyjna po podliczeniu głosów oświadczyła:
Oddano – 12 ważnych głosów w tym:
· Za – 11 głosów
· Przeciw – 0 głosów
· Wstrzymujących się – 1 głos
Przewodniczący stwierdził, że na podstawie § 21 pkt. 6 Statutu podjęto Uchwałę nr 3 o treści:

“Walne Zebranie Członków na funkcję Prezesa Zarządu Klubu Wysokogórskiego w Bydgoszczy wybrało kol. Roberta Kuświka”

XII. Po wyborze Prezesa Zarządu przystąpiono do wyboru Wiceprezesa Zarządu. Zebrani członkowie zaproponowali 1 kandydaturę: Dariusza Suchomskiego. Następnie poinstruowano obecnych o zasadach podliczania głosów i przystąpiono do głosowania.

Komisja skrutacyjna po podliczeniu głosów oświadczyła:
Oddano – 12 ważnych głosów w tym:
· Za – 11 głosów
· Przeciw – 0 głosów
· Wstrzymujących się – 1 głos

Przewodniczący stwierdził, że na podstawie § 21 pkt. 6 Statutu podjęto Uchwałę nr 4 o treści:

“Walne Zebranie Członków na funkcję Wiceprezesa Zarządu Klubu Wysokogórskiego w Bydgoszczy wybrało kol. Dariusza Suchomskiego”

XIV. Następnie przystąpiono do wyboru Skarbnika Zarządu. Zebrani członkowie zaproponowali 1 kandydaturę: Izabeli Rokity. Następnie poinstruowano obecnych o zasadach podliczania głosów i przystąpiono do głosowania.

Komisja skrutacyjna po podliczeniu głosów oświadczyła:
Oddano – 12 ważnych głosów w tym:
· Za – 11 głosów
· Przeciw – 0 głosów
· Wstrzymujących się – 1 głos

Przewodniczący stwierdził, że na podstawie § 21 pkt. 6 Statutu podjęto Uchwałę nr 5 o treści:

“Walne Zebranie Członków na funkcję Skarbnika Zarządu Klubu Wysokogórskiego w Bydgoszczy wybrało kol. Izabelę Rokitę”

XV. Następnie przystąpiono do wyboru Sekretarza Zarządu. Zebrani członkowie zaproponowali 1 kandydaturę: Rafała Arndt. Następnie poinstruowano obecnych o zasadach podliczania głosów i przystąpiono do głosowania.

Komisja skrutacyjna po podliczeniu głosów oświadczyła:
Oddano – 12 ważnych głosów w tym:
· Za – 11 głosów
· Przeciw – 0 głosów
· Wstrzymujących się – 1 głosów

Przewodniczący stwierdził, że na podstawie § 21 pkt. 6 Statutu podjęto Uchwałę nr 6 o treści:

“Walne Zebranie Członków na funkcję Sekretarz Zarządu Klubu Wysokogórskiego w Bydgoszczy wybrało kol. Michała Drzycimskiego”

XVI. Następnie przystąpiono do wyboru Komisji Rewizyjnej. Zebrani członkowie zaproponowali skład komisji: Wojciech Zawadzki, Robert Bagnucki i Małgorzata Piskunowicz. Następnie poinstruowano obecnych o zasadach podliczania głosów i przystąpiono do głosowania.

Komisja skrutacyjna po podliczeniu głosów oświadczyła:
Oddano – 12 ważnych głosów w tym:
· Za – 9 głosów
· Przeciw – 0 głosów
· Wstrzymujących się – 3 głosy

Przewodniczący stwierdził, że na podstawie § 21 pkt. 6 Statutu podjęto Uchwałę nr 7 o treści:

“Walne Zebranie Członków do Komisji Rewizyjnej Klubu Wysokogórskiego w Bydgoszczy wybrało kol. Wojciecha Zawadzkiego, Rafała Bagnuckiego i Małgorzatę Piskunowicz.”

XVII. Następnie przystąpiono do wyboru Sądu Koleżeńskiego. Zebrani członkowie zaproponowali skład sądu: Macieja Grzegorczyka, Dagmarę Bałażyk, Malenę Trzcińską, Jacka Ostrowskiego i Izabelę Więch-Kowalską. Następnie poinstruowano obecnych o zasadach podliczania głosów i przystąpiono do głosowania.

Komisja skrutacyjna po podliczeniu głosów oświadczyła:
Oddano – 12 ważnych głosów w tym:
· Za – 12 głosów
· Przeciw – 0 głosów
· Wstrzymujących się – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że na podstawie § 21 pkt. 6 Statutu podjęto Uchwałę nr 8 o treści:

“Walne Zebranie Członków do Sądu Koleżeńskiego Klubu Wysokogórskiego w Bydgoszczy wybrało kol. Macieja Grzegorczyka, Dagmarę Bałażyk, Malenę Trzcińską, Jacka Ostrowskiego i Izabelę Więch-Kowalską.”

XVIII. W czasie przeznaczonym na wolne wnioski, przeprowadzono dyskusję na następujące tematy:

Wyjazd integracyjny letni w 2022 roku odbędzie się w sierpniu lub we wrześniu 2022 na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej

XIX. Po dyskusji Przewodnicząca zebrania stwierdziła, że wyczerpano porządek obrad i wobec braku dalszych wniosków o godz. 20:30 zamknęła Walne Zebranie Członków Klubu Wysokogórskiego w Bydgoszczy.

Zarząd