Protokół z dnia 07.04.2014

7 kwietnia 2014

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA

SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO

CZŁONKÓW KLUBU WYSOKOGÓRSKIEGO

W BYDGOSZCZY

Z DNIA 7.04.2014 ROKU

 

1. Zebranie sprawozdawczo wyborcze odbyło się w 7 kwietnia 2014 w poniedziałek w Szamocki Studioprzy ul. Kościuszki 27B w Bydgoszczy w terminie drugim tj. o godzinie 19:00 (I termin – godz. 18:30). Otworzył je Prezes Zarządu Klubu Tomasz Brylew i przedstawiła porządek obrad, który członkowie klubu dostali wraz z zawiadomieniem o Walnym Zebraniu:

1. Otwarcie Zebrania.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.

4. Wybór komisji skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie sprawozdania z działalności statutowej Zarządu Klubu.

7. Przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego Klubu za rok 2013.

8. Przedstawienie wniosków Komisji Rewizyjnej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Klubu za rok 2013.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2013 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium.

12. Wybór członków do nowego składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu koleżeńskiego na kolejną kadencję.

13. Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia składki przekazywanej do PZA.

14. Sprawy różne, wolne wnioski.

15. Zakończenie zebrania.

 

2. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Klubu Wysokogórskiego (zwanego dalej Zebraniem)wybrano Tomasza Brylewa, a na protokolanta – Arkadiusza Kowalskiego. Wyboru dokonano jednogłośnie.

3. Przewodniczący Zebrania stwierdził, iż na dzień 1 stycznia 2014 roku Klub Wysokogórski w Bydgoszczy zrzesza 30 członków rzeczywistych. Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności. Zgodnie z załączoną listą (załącznik nr 1) obecnych w chwili otwarcia Zebrania jest 12 członków rzeczywistych. Wszyscy potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności.. Na podstawie §22 Statutu Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał objętych porządkiem obrad.

4. Obecni nie wnieśli sprzeciwu, co do proponowanego porządku obrad, który tym samym przyjęto.

5. Na zebranie przybyli również członkowie sympatycy Klubu oraz zaproszony Marcin Czachowski właściciel Bulderowni A5. Zostali oni poinformowani o braku możliwości uczestniczenia w głosowaniach.

6. Następnie powołano komisję skrutacyjną w składzie Kolega Jacek Ostrowski oraz Kolega Jacek Cywiński. Komisja skrutacyjna została przyjęta 11 głosami za, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

7. Kolejnym etapem było przystąpienie do wypełniania porządku obrad. Prezes Klubu kol. Tomasz Brylew, przedstawił zebranym sprawozdanie z rocznej statutowej działalności Zarządu za rok 2013.

8. Następnie Prezes Klubu złożył sprawozdanie z działalności finansowej Klubu za rok 2013. Oświadczył również, że wszelkie dokumenty rachunkowe wraz ze sprawozdaniem za rok 2013 zostały przeanalizowane przez członków Komisji Rewizyjnej i nie wnieśli oni do nich merytorycznych zastrzeżeń. Poinformował ponadto, że w związku z nieuregulowaniem przez członków klubu zaległych w latach ubiegłych, Klub ponosi jeszcze stratę, która w obecnej chwili wynosi 927,22zł. W związku z tym należy podjąć uchwałę w sprawie pokrycia strat z przyszłych przychodów Klubu.

9. Po przedstawieniu sprawozdań oraz krótkiej dyskusji przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem działalności Zarządu i działalności finansowej Klubu.

Na podstawie § 21 pkt. 15 Statutu głosowaniu poddano uchwały:

 

Uchwała nr 1

„Walne Zebranie Członków Klubu zatwierdza sprawozdanie z działalności statutowej Zarządu Klubu za rok 2013 oraz udziela członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.”

 

Komisja skrutacyjna po podliczeniu głosów oświadczyła:

Oddano – 12 ważnych głosów w tym:

· Za przyjęciem uchwały – 12 głosów

· Przeciw przyjęciu uchwały – 0 głosów

· Wstrzymujących się – 0 głosów

Przewodniczący ogłosił zebranym, iż przyjęto Uchwałę nr 1.

 

Uchwała nr 2

„Walne Zebranie Członków Klubu zatwierdza sprawozdanie z rocznej działalności finansowej Klubu za rok 2013”

 

Komisja skrutacyjna po podliczeniu głosów oświadczyła:

Oddano – 12 ważnych głosów w tym:

· Za przyjęciem uchwały – 12 głosów

· Przeciw przyjęciu uchwały – 0 głosów

· Wstrzymujących się – 0 głosów

Przewodniczący ogłosił zebranym, iż przyjęto Uchwałę nr 2.

 

Uchwała nr 3

„Walne Zebranie Członków Klubu postanawia pokryć stratę wykazaną w rozliczeniu poprzedniego roku w kwocie 927,22 zł, z przyszłych przychodów Klubu”

 

Komisja skrutacyjna po podliczeniu głosów oświadczyła:

Oddano – 12 ważnych głosów w tym:

· Za przyjęciem uchwały – 12 głosów

· Przeciw przyjęciu uchwały – 0 głosów

· Wstrzymujących się – 0 głosów

Przewodniczący ogłosił zebranym, iż przyjęto Uchwałę nr 3.

 

10. Następnie przystąpiono do wyboru nowych władz w Klubie.

W pierwszej kolejności przystąpiono do wyboru nowego Prezesa Klubu. Zebrani członkowie zaproponowali 1 kandydaturę: Arkadiusza Kowalskiego. Następnie poinstruowano obecnych o zasadach podliczania głosów i przystąpiono do głosowania.

Komisja skrutacyjna po podliczeniu głosów oświadczyła:

Oddano – 12 ważnych głosów w tym:

· Za – 12 głosów

· Przeciw – 0 głosów

· Wstrzymujących się – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że na podstawie § 21 pkt. 6 Statutu podjęto Uchwałę nr 4 o treści:

 

„Walne Zebranie Członków na funkcję Prezesa Zarządu Klubu Wysokogórskiego w Bydgoszczy wybrało kol. Arkadiusza Kowalskiego”

 

11. Po wyborze Prezesa Zarządu przystąpiono do wyboru Wiceprezesa Zarządu. Zebrani członkowie zaproponowali 1 kandydaturę: Janusza Ryszewskiego. Następnie poinstruowano obecnych o zasadach podliczania głosów i przystąpiono do głosowania.

Komisja skrutacyjna po podliczeniu głosów oświadczyła:

Oddano – 12 ważnych głosów w tym:

· Za – 12 głosów

· Przeciw – 0 głosów

· Wstrzymujących się – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że na podstawie § 21 pkt. 6 Statutu podjęto Uchwałę nr 5 o treści:

 

„Walne Zebranie Członków na funkcję Wiceprezesa Zarządu Klubu Wysokogórskiego w Bydgoszczy wybrało kol. Janusza Ryszewskiego”

 

12. Następnie przystąpiono do wyboru Skarbnika Zarządu. Zebrani członkowie zaproponowali 1 kandydaturę: Bartosza Cieślińskiego. Następnie poinstruowano obecnych o zasadach podliczania głosów i przystąpiono do głosowania.

Komisja skrutacyjna po podliczeniu głosów oświadczyła:

Oddano – 12 ważnych głosów w tym:

· Za – 12 głosów

· Przeciw – 0 głosów

· Wstrzymujących się – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że na podstawie § 21 pkt. 6 Statutu podjęto Uchwałę nr 6 o treści:

 

„Walne Zebranie Członków na funkcję Skarbnika Zarządu Klubu Wysokogórskiego w Bydgoszczy wybrało kol. Bartosza Cieślińskiego”

 

13. Następnie przystąpiono do wyboru Sekretarza Zarządu. Zebrani członkowie zaproponowali 1 kandydaturę: Rafała Arndt. Następnie poinstruowano obecnych o zasadach podliczania głosów i przystąpiono do głosowania.

Komisja skrutacyjna po podliczeniu głosów oświadczyła:

Oddano – 12 ważnych głosów w tym:

· Za – 12 głosów

· Przeciw – 0 głosów

· Wstrzymujących się – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że na podstawie § 21 pkt. 6 Statutu podjęto Uchwałę nr 7 o treści:

 

„Walne Zebranie Członków na funkcję Sekretarz Zarządu Klubu Wysokogórskiego w Bydgoszczy wybrało kol. Rafała Arndt”

 

14. Następnie przystąpiono do wyboru Członka Zarządu. Zebrani członkowie zaproponowali 1 kandydaturę: Annę Plewińską. Następnie poinstruowano obecnych o zasadach podliczania głosów i przystąpiono do głosowania.

Komisja skrutacyjna po podliczeniu głosów oświadczyła:

Oddano – 12 ważnych głosów w tym:

· Za – 12 głosów

· Przeciw – 0 głosów

· Wstrzymujących się – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że na podstawie § 21 pkt. 6 Statutu podjęto Uchwałę nr 8 o treści:

 

„Walne Zebranie Członków na funkcję Członka Zarządu Klubu Wysokogórskiego w Bydgoszczy wybrało kol. Annę Plewińską”

 

15. Następnie przystąpiono do wyboru Komisji Rewizyjnej. Zebrani członkowie zaproponowali dwuosobowy skład komisji: Jarosław Korzybski i Piotr Szamocki. Następnie poinstruowano obecnych o zasadach podliczania głosów i przystąpiono do głosowania.

Komisja skrutacyjna po podliczeniu głosów oświadczyła:

Oddano – 12 ważnych głosów w tym:

· Za – 12 głosów

· Przeciw – 0 głosów

· Wstrzymujących się – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że na podstawie § 21 pkt. 6 Statutu podjęto Uchwałę nr 9 o treści:

 

„Walne Zebranie Członków do Komisji Rewizyjnej Klubu Wysokogórskiego w Bydgoszczy wybrało kol. Jarosława Korzybskiego i kol. Piotra Szamockiego”

 

16. Następnie przystąpiono do wyboru Sądu Koleżeńskiego. Zebrani członkowie zaproponowali dwuosobowy skład sądu: Roberta Kuświk i Łukasza Zielaznego. Następnie poinstruowano obecnych o zasadach podliczania głosów i przystąpiono do głosowania.

Komisja skrutacyjna po podliczeniu głosów oświadczyła:

Oddano – 12 ważnych głosów w tym:

· Za – 12 głosów

· Przeciw – 0 głosów

· Wstrzymujących się – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że na podstawie § 21 pkt. 6 Statutu podjęto Uchwałę nr 10 o treści:

 

„Walne Zebranie Członków do Sądu Koleżeńskiego Klubu Wysokogórskiego w Bydgoszczy wybrało kol. Roberta Kuświk i kol. Łukasza Zielaznego”

 

17. Omówienie zwiększenia składki przekazywanej do PZA.

12 maja br. PZA nadesłało Komunikat nr 1 dotyczące m.in. należnych składek członkowskich. Do tej pory przekazywane było 10 zł/członka rzeczywistego, teraz dodatkowo składka będzie wynosiła 12zł/członka rzeczywistego (10zł na PZA i 2zł na Fundusz Berbeki).

Uchwała nr 11

„Walne Zebranie Członków Klubu postanawia podnieść składkę przekazywaną do PZA z 10zł do 12zł na członka rzeczywistego (10zł na PZA i 2zł na Fundusz Berbeki)”

 

Komisja skrutacyjna po podliczeniu głosów oświadczyła:

Oddano – 12 ważnych głosów w tym:

· Za przyjęciem uchwały – 12 głosów

· Przeciw przyjęciu uchwały – 0 głosów

· Wstrzymujących się – 0 głosów

Przewodniczący ogłosił zebranym, iż przyjęto Uchwałę nr 11.

 

18. Wybór delegata na Walne Zgromadzenie PZA.

12 maja br. PZA nadesłało Komunikat nr 1 dotyczące XVII Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZA, który odbędzie się 24 maja br. Kadencja delegata trwa 3 lata od czasu wyboru. Zebrani członkowie zaproponowali 1 kandydaturę: Janusza Ryszewskiego. Następnie poinstruowano obecnych o zasadach podliczania głosów i przystąpiono do głosowania.

Uchwała nr 12

„Walne Zebranie Członków delegata na Walne Zgromadzenie PZA wybrało kol. Janusza Ryszewskiego”

 

Komisja skrutacyjna po podliczeniu głosów oświadczyła:

Oddano – 12 ważnych głosów w tym:

· Za przyjęciem uchwały – 12 głosów

· Przeciw przyjęciu uchwały – 0 głosów

· Wstrzymujących się – 0 głosów

Przewodniczący ogłosił zebranym, iż przyjęto Uchwałę nr 12.

 

19. W czasie przeznaczonym na wolne wnioski, przeprowadzono dyskusję na następujące tematy:

 

a) Wyjazd integracyjny 2014

Wyjazd integracyjny letni w 2014 roku został ustalony:

· 6-8 czerwiec 2014

· rejon wspinaczkowy Podlesice

 

b) Zmiana siedziby klubu.

Propozycja przeniesienia siedziby klubu do Bulderowni A5. Temat zostanie podjęty po wstępnych rozmowach głównego najemcy lokalu z właścicielem lokalu do końca miesiąca br.

 

20. Po dyskusji Przewodniczący zebrania stwierdził, że wyczerpano porządek obrad i wobec braku dalszych wniosków o godz. 20:30 zamknął Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu Wysokogórskiego w Bydgoszczy.