Protokół z dnia 18.02.2013

18 lutego 2013

Bydgoszcz, dnia 18 lutego 2013 r.

PROTOKÓŁ

Z OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW KLUBU WYSOKOGÓRSKIEGO

W BYDGOSZCZY

Z DNIA 18.02.2013 ROKU

 1. Zebranie w Boulderowni A5 przy ul. Jagiellońskiej 12 w Bydgoszczy w terminie drugim tj. o godzinie 20:00 (I termin – godz. 19:30), otworzył Prezes Zarządu Klubu Tomasz Brylew i przedstawiła porządek obrad, który członkowie klubu dostali wraz z zawiadomieniem o Walnym Zebraniu:
 2. Otwarcie Zebrania.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 5. Wybór komisji skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności statutowej Zarządu Klubu.
 8. Przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego Klubu za rok 2012.
 9. Przedstawienie wniosków Komisji Rewizyjnej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Klubu za rok 2012
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2012 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium.
 13. Sprawy różne, wolne wnioski.
 14. Zakończenie zebrania.
 15. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Klubu Wysokogórskiego (zwanego dalej Zebraniem)wybrano Tomasza Brylewa a na protokolanta – Łukasza Zielaznego Wyboru dokonano jednogłośnie.
 16. Przewodniczący Zebrania stwierdził, iż na dzień 1 stycznia 2013 roku Klub Wysokogórski w Bydgoszczy zrzesza 59 członków rzeczywistych. Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności. Zgodnie z załączoną listą (załącznik nr 1) obecnych w chwili otwarcia Zebrania jest 16 członków w tym 13 rzeczywistych i 3 sympatyków, którzy potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności. Na podstawie § 22 Statutu Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał objętych porządkiem obrad.
 17. Obecni nie wnieśli sprzeciwu, co do proponowanego porządku obrad, który tym samym przyjęto.
 18. Na zebranie przybyli również członkowie sympatycy Klubu, których poinformowano o braku możliwości uczestniczenia w głosowaniach.
 19. Następnie powołano komisję skrutacyjną w składzie Kolega Piotr Szamocki oraz Koleżanka Anna Plewińska. Wybór komisji skrutacyjnej dokonany został jednogłośnie.
 20. Kolejnym etapem było przystąpienie do wypełniania porządku obrad. Prezes Klubu kol. Tomasz Brylew, przedstawił zebranym sprawozdanie z rocznej statutowej działalności Zarządu za rok 2012 oraz założenia dalszej działalności w roku 2013.
 21. Następnie Skarbnik Klubu, kol. Łukasz Zielazny złożył sprawozdanie z działalności finansowej Klubu za rok 2012. Oświadczył również, że wszelkie dokumenty rachunkowe wraz ze sprawozdaniem za rok 2012 zostały przeanalizowane przez członków Komisji Rewizyjnej i nie wnieśli oni do nich merytorycznych zastrzeżeń.
 22. Po przedstawieniu sprawozdań oraz krótkiej dyskusji przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem działalności Zarządu i działalności finansowej Klubu.

Na podstawie § 21 pkt. 15 Statutu głosowaniu poddano uchwały:

Uchwała nr 1

„Walne Zebranie Członków Klubu zatwierdza sprawozdanie z działalności statutowej Zarządu Klubu za rok 2012 oraz udziela członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.”

Komisja skrutacyjna po podliczeniu głosów oświadczyła:

Oddano – 13 ważnych głosów w tym:

 • Za przyjęciem uchwały – 11 głosów
 • Przeciw przyjęciu uchwały – 0 głosów
 • Wstrzymujących się – 2 głosów

Przewodniczący ogłosił zebranym, iż przyjęto Uchwałę nr 1.

Uchwała nr 2

„Walne Zebranie Członków Klubu zatwierdza sprawozdanie z rocznej działalności finansowej Klubu za rok 2012”

Komisja skrutacyjna po podliczeniu głosów oświadczyła:

Oddano – 13 ważnych głosów w tym:

 • Za przyjęciem uchwały – 11 głosów
 • Przeciw przyjęciu uchwały – 0 głosów
 • Wstrzymujących się – 2 głosów

Przewodniczący ogłosił zebranym, iż przyjęto Uchwałę nr 2.

 1. W czasie przeznaczonym na wolne wnioski, przeprowadzono dyskusję na następujące tematy:
 2. a) Pozyskanie siedziby klubu.

1) Prowadzone są rozmowy z sekcją sportową UKW.

2) Kol. Jacek Ostrowski prowadzi rozmowy z ADM o zagospodarowaniu sali gimnastycznej po byłej Szkole Podstawowej nr 49 przy ul. K. Baczyńskiego.

3) Prowadzone są także rozmowy z PTTK Bydgoszcz.

 1. b) Miejsce wyjazdu integracyjnego.

Postanowiono, że planowany wyjazd integracyjny będzie w „Przełomie Białki” w okolicach maja i czerwca br. Data wyjazdu integracyjnego będzie ogłoszona na stronie klubowej.

 1. c) Obchody Jubileuszu 60-lecia KW Bydgoszcz.

1) Prelekcje osób z „świata gór”.

2) Zawody wspinaczkowe na Bydgoskich obiektach wspinaczkowych.

3) Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy i panelu dyskusji na temat zdrowego odżywiania.

4) Zorganizowanie kolejnej edycji Wspinaczkowego Wyjazdu Integracyjnego.

5) 72 godziny 3 północne ściany Alp.

6) Produkcja filmu dokumentalnego o początkach wspinania w Bydgoszczy pod tytułem „Wiadukt”.

 1. Po dyskusji Przewodniczący zebrania stwierdził, że wyczerpano porządek obrad i wobec braku dalszych wniosków o godz. 21:20 zamknął Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu Wysokogórskiego w Bydgoszczy.