Protokół z dnia 17.03.2012

17 marca 2012

Bydgoszcz, dnia 17 marca 2012 r.

PROTOKÓŁ

Z OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW KLUBU WYSOKOGÓRSKIEGO

W BYDGOSZCZY

Z DNIA 17.03.2012 ROKU

 1. Zebranie w Sailing Club przy ul. Podwale 8 w Bydgoszczy w terminie drugim tj. o godzinie 18.30 (I termin – godz. 18.00), otworzyła Wiceprezes Zarządu Klubu Anna Plewińska i przedstawiła porządek obrad, który członkowie klubu dostali wraz z zawiadomieniem o Walnym Zebraniu:
 2. Otwarcie Zebrania.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 5. Wybór komisji skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności statutowej Zarządu Klubu.
 8. Przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego Klubu za rok 2011.
 9. Przedstawienie wniosków Komisji Rewizyjnej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Klubu za rok 2011.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2011 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium.
 13. Wybór uzupełniający jednego członka do Komisji Rewizyjnej.
 14. Sprawy różne, wolne wnioski.
 15. Zakończenie zebrania.
 16. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Klubu Wysokogórskiego (zwanego dalej Zebraniem)wybrano Annę Plewińską, a na protokolanta – Arkadiusz Kowalskiego. Wyboru dokonano jednogłośnie.
 17. Przewodniczący Zebrania stwierdził, iż na dzień 1 stycznia 2012 roku Klub Wysokogórski w Bydgoszczy zrzesza 34 członków rzeczywistych. Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności. Zgodnie z załączoną listą (załącznik nr 1) obecnych w chwili otwarcia Zebrania jest 14 członków rzeczywistych, którzy potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności. Na podstawie § 22 Statutu Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał objętych porządkiem obrad.
 18. Przewodniczący Zebrania zaproponował wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku obrad. Zaproponował, by przed wyborem uzupełniającym do Komisji Rewizyjnej, przystąpić do głosowania nad likwidacją środka trwałego. Zmianę porządku obrad przyjęto jednogłośnie.
 19. Obecni nie wnieśli sprzeciwu, co do proponowanego porządku obrad, który tym samym przyjęto.
 20. Na zebranie przybyli również członkowie sympatycy Klubu, których poinformowano o braku możliwości uczestniczenia w głosowaniach.
 21. Następnie powołano komisję skrutacyjną w składzie Kolega Tomasz Urbański oraz Kolega Bartek Cieśliński. Wybór komisji skrutacyjnej dokonany został jednogłośnie.
 22. Kolejnym etapem było przystąpienie do wypełniania porządku obrad. Wiceprezes Klubu kol. Anna Plewińska, przedstawiła zebranym sprawozdanie z rocznej statutowej działalności Zarządu za rok 2011 oraz założenia dalszej działalności w roku 2012.
 23. Następnie Skarbnik Klubu, kol. Łukasz Zielazny złożył sprawozdanie z działalności finansowej Klubu za rok 2011. Oświadczył również, że wszelkie dokumenty rachunkowe wraz ze sprawozdaniem za rok 2011 zostały przeanalizowane przez członków Komisji Rewizyjnej i nie wnieśli oni do nich merytorycznych zastrzeżeń. Poinformował ponadto, że w związku z nieuregulowaniem przez członków klubu zaległych w latach ubiegłych, Klub cały czas ponosi jeszcze stratę, która w obecnej chwili wynosi 1147,84 zł. W związku z tym należy podjąć uchwałę w sprawie pokrycia strat z przyszłych przychodów Klubu.
 24. Po przedstawieniu sprawozdań oraz krótkiej dyskusji przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem działalności Zarządu i działalności finansowej Klubu.

Na podstawie § 21 pkt. 15 Statutu głosowaniu poddano uchwały:

Uchwała nr 1

„Walne Zebranie Członków Klubu zatwierdza sprawozdanie z działalności statutowej Zarządu Klubu za rok 2011 oraz udziela członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.”

Komisja skrutacyjna po podliczeniu głosów oświadczyła:

Oddano – 14 ważnych głosów w tym:

 • Za przyjęciem uchwały – 12 głosów
 • Przeciw przyjęciu uchwały – 0 głosów
 • Wstrzymujących się – 2 głosów

Przewodniczący ogłosił zebranym, iż przyjęto Uchwałę nr 1.

Uchwała nr 2

„Walne Zebranie Członków Klubu zatwierdza sprawozdanie z rocznej działalności finansowej Klubu za rok 2011.”

Komisja skrutacyjna po podliczeniu głosów oświadczyła:

Oddano – 14 ważnych głosów w tym:

 • Za przyjęciem uchwały – 12 głosów
 • Przeciw przyjęciu uchwały – 0 głosów
 • Wstrzymujących się – 2 głosów

Przewodniczący ogłosił zebranym, iż przyjęto Uchwałę nr 2.

Uchwała nr 3

„Walne Zebranie Członków Klubu postanawia pokryć stratę wykazaną w rozliczeniu poprzedniego roku w kwocie 1147,84 zł, z przyszłych przychodów Klubu”

Komisja skrutacyjna po podliczeniu głosów oświadczyła:

Oddano – 14 ważnych głosów w tym:

 • Za przyjęciem uchwały – 14 głosów
 • Przeciw przyjęciu uchwały – 0 głosów
 • Wstrzymujących się – 0 głosów

Przewodniczący ogłosił zebranym, iż przyjęto Uchwałę nr 3.

 1. Kolejnym punktem obrad było podjęcie uchwały likwidującej środek trwały jakim jest „Ścianka wspinaczkowa wraz z całym oprzyrządowaniem”. Poinstruowano obecnych o zasadach podliczania głosów i przystąpiono do głosowania.

Komisja skrutacyjna po podliczeniu głosów oświadczyła:

Oddano – 14 ważnych głosów w tym:

 • Za przyjęciem uchwały – 11 głosów
 • Przeciw przyjęciu uchwały – 0 głosów
 • Wstrzymujących się – 3 głosów

Przewodniczący ogłosił zebranym, że na podstawie § 21 pkt. 15 Statutu podjęto Uchwałę nr 4 o treści:

„Walne Zebranie Członków zdecydowało o likwidacji środka trwałego jakim jest: Ścianka wspinaczkowa wraz z całym oprzyrządowaniem.

 1. Kolejnym punktem obrad był wybór uzupełniający jednego członka do Komisji Rewizyjnej. Zebrani członkowie zaproponowali kandydaturę: Rafał Arndt. Następnie poinstruowano obecnych o zasadach podliczania głosów i przystąpiono do głosowania.

Komisja skrutacyjna po podliczeniu głosów oświadczyła:

Oddano – 14 ważnych głosów w tym:

 • Za przyjęciem uchwały – 14 głosów
 • Przeciw przyjęciu uchwały – 0 głosów
 • Wstrzymujących się – 0 głosów

Przewodniczący ogłosił zebranym, że na podstawie § 21 pkt. 6 Statutu podjęto Uchwałę nr 5 o treści:

„Walne Zebranie Członków do Komisji rewizyjnej Klubu Wysokogórskiego w Bydgoszczy wybrano Rafała Arndt.”

 1. W czasie przeznaczonym na wolne wnioski, przeprowadzono dyskusję na następujące tematy:
 2. a) Promocja klubu.

W dniu 30 marca br. w piątek zostanie zorganizowane spotkanie otwarte w celu promocji naszego środowiska. Zaplanowane zostały pięć bloków tematycznych:

 1. Buldering, wspinaczka sportowa – poprowadzi Marcin Czachowski
 2. Drytoling – poprowadzi Tomasz Urbański

III. Szkolenia – prowadzą Janusz Ryszewski i Jacek Ostrowski

 1. Góry wysokie – poprowadzi Darek Suchomski

Na tą okazję został przygotowany plakat, który będzie rozwieszany w miejscach ogólnie dostępnych.

 1. b) Miejsce wyjazdu integracyjnego.

Postanowiono, że wyjazd integracyjny planowany w „Sokolikach” na przełomie maja i czerwca br. ma mieć bazę noclegową na „Taborze Pod Krzywą”. Data wyjazdu integracyjnego będzie ogłoszona na stronie klubowej.

 1. Po dyskusji Przewodniczący zebrania stwierdził, że wyczerpano porządek obrad i wobec braku dalszych wniosków o godz. 20:00 zamknął Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu Wysokogórskiego w Bydgoszczy.