Regulamin biblioteki

REGULAMIN BIBLIOTEKI KLUBU WYSOKOGÓRSKIEGO w Bydgoszczy

1. Warunki i prawo do korzystania z Biblioteki Klubu Wysokogórskiego w Bydgoszczy.
1) Z biblioteki Klubu Wysokogórskiego w Bydgoszczy korzystać mogą Członkowie Klubu Wysokogórskiego w Bydgoszczy. 
2) Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych:
a) Warunkiem korzystania z biblioteki na pełnych zasadach (tj. wypożyczanie materiałów bibliotecznych) jest opłacona bieżąca składka członkowska.
b) Członkowie Klubu Wysokogórskiego w Bydgoszczy z nieopłaconą składką członkowską nie mogą korzystać z biblioteki.
c) Książki można wypożyczyć i zwrócić w Centrum Wspinaczkowym Spider przy ulicy Świeckiej 8 w Bydgoszczy w godzinach 14:00 – 22:00 po uprzednim umówieniu z bibliotekarzem.
d) Wypożyczenie jest rejestrowane w rejestrze wypożyczeń zawierającym imię i nazwisko Członka Klubu, tytuł i nr książki, datę wypożyczenia i zwrotu.
3) Wszyscy czytelnicy biblioteki zobowiązani są do zwracania wypożyczonych materiałów lub prolongaty terminu zwrotu po upływie terminu wypożyczenia. Przy prolongowaniu terminu zwrotu czytelnicy zobowiązani są do przedłożenia wypożyczonych materiałów.
4) Bibliotekarz/opiekun biblioteki może zawiesić czytelnika w prawach korzystania z biblioteki Klubu Wysokogórskiego w Bydgoszczy na określony czas lub na stałe, w przypadku przekroczenia terminu zwrotu wypożyczonych materiałów oraz niereagowania na upomnienia.
5) Członkowie Klubu Wysokogórskiego w Bydgoszczy rezygnujący z członkostwa 
w klubie zobowiązani są do zwrotu wszystkich wypożyczonych materiałów bibliotecznych.


2. Rodzaje zbiorów i zasady ich pozyskiwania i udostępniania.
1) Biblioteka Klubu Wysokogórskiego w Bydgoszczy w swoich zbiorach posiada: 
a) druki zwarte (książki),
b) druki ciągłe (czasopisma).
2) Zbiory pozyskiwane są na podstawie budżetu zatwierdzanego na walnym zebraniu sprawozdawczym przez członków klubu. Jeśli członkowie klubu chcą zakupić pozycje biblioteczne muszą wcześniej uzyskać aprobatę zarządu.
3) Zbiory w bibliotece są podzielone na klubowe dostępne „od ręki” i zbiory klubowiczów, które są udostępniane do wypożyczenia przez członków klubu po uprzednim kontakcie z bibliotekarzem.
4) Książki wypożycza się na zewnątrz na okres do 1 miesiąca z możliwością dwutygodniowego przedłużenia. Czasopisma wypożycza się na zewnątrz na 2 tygodnie z możliwością tygodniowego przedłużenia.
5) Maksymalna liczba wypożyczonych woluminów przez jednego czytelnika to 3 egzemplarze. 
6) Czasopisma i Zbiory specjalne udostępniane są na miejscu.
7) Nie wypożycza się: 
a) egzemplarzy archiwalnych, 
b) słowników i encyklopedii, 
c) książek rzadkich i kosztownych. 
6) Jednemu czytelnikowi nie wypożycza się dwóch identycznych dzieł. 
8) Wszyscy użytkownicy zobowiązani sią do zwrotu wypożyczonych materiałów lub ich prolongaty najpóźniej w dniu, w którym upływa termin wypożyczenia. 
9) Zastrzega się skracanie terminów wypożyczeń oraz wyłączenie z wypożyczania na zewnętrz materiałów cennych, rzadkich i szczególnie poszukiwanych. 
10) Wypożyczenie materiałów jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu biblioteki Klubu Wysokogórskiego w Bydgoszczy.
11 Katalog biblioteczny jest dostępny w wersji cyfrowej na stronie internetowej Klubu: https://kw.org.pl, zakładka Biblioteka.

3. Odpowiedzialność za wypożyczone materiały.
1) Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za materiały biblioteczne wypożyczone.
2) W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych, czytelnik zobowiązany jest do:
a) odkupienia takiej samej lub innej wskazanej przez bibliotekarza (opiekuna biblioteki) pozycji,
b) w przypadku pozycji cennej dla biblioteki – sporządzenia na własny koszt oprawionej kserokopii,
c) decyzję o rodzaju i wysokości ekwiwalentu podejmuje bibliotekarz/opiekun biblioteki.
3) Odszkodowania, kary i opłaty:
a) w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia wypożyczonej książki decyzje o sposobie naprawienia szkody podejmuje bibliotekarz/opiekun biblioteki zgodnie z potrzebami biblioteki,
b) rodzaj kary i odszkodowań ustala bibliotekarz,
c) jeżeli wypożyczający uchyla się od uregulowania zobowiązań określonych Regulaminem, Klub Wysokogórski w Bydgoszczy może skorzystać z prawa wystąpienia na drogę sądową,


4. W przypadku okoliczności nieprzewidzianych w niniejszym Regulaminie, wszelkie decyzje podejmuje bibliotekarz, w porozumieniu z Zarządem Klubu Wysokogórskiego w Bydgoszczy