Protokół z Walnego Zebrania Członków Bydgoskiego Klubu Wysokogórskiego z dnia 16 marca 2018 r

1 kwietnia 2018

Protokół  z Walnego Zebrania Członków Bydgoskiego  Klubu Wysokogórskiego z dnia 16 marca 2018 r

 

 1. Zebranie otworzyła wiceprezes Klubu Katarzyna Latuszek, która przywitała członków i sympatyków Klubu. Spotkanie miało miejsce w drugim podanym wcześniej  Spotkanie odbyło się w  Restauracji  „Stara Fabryka” przy ul. Świeckiej 8 w Bydgoszczy.
 2. Otwarcie Zebrania
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 5. Wybór komisji skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności statutowej Zarządu Klubu.
 8. Przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego Klubu za rok 2017.
 9. Przedstawienie wniosków Komisji Rewizyjnej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Klubu za rok 2017.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium.
 13. Wybór delegata na Walne Zgromadzenie PZA.
 14. Sprawy różne, wolne wnioski.
 15. Zakończenie zebrania.
 16. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Klubu Wysokogórskiego (zwanego dalej Zebraniem) wybrano Katarzynę Latuszek, a na protokolanta Izabelę Rokitę. Wyboru dokonano jednogłośnie.
 17. Obecni nie wnieśli sprzeciwu, co do proponowanego porządku obrad, który tym samym przyjęto.

 

CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA OGÓLNA

Klub na dzień zebrania tworzy 45 członków rzeczywistych, 1 honorowy i 14 sympatyków.

Za rok 2017 nie zapłaciło składki 25 członków, którzy zostaną wykreśleni.

W czerwcu 2017 roku, miał miejsce weekendowy wyjazd klubowy do Rzędkowic.

Miał również miejsce konkurs wspinaczkowy, a na koniec roku wigilia klubowa, podczas której wręczono nagrody i wyróżnienia za najlepsze przejścia.

Udało się również sfinalizować koszulki,  z logo projektu kolegi Wojciecha Bonka.

 

Na delegata na Walne Zgromadzenie PZA wybrano Janusza Ryszewskiego.
Janusz Ryszewski udzielił zgody telefonicznie i potwierdzi ją niezwłocznie w formie pisemnej.

 

W planach na rok 2018 Klub przewiduje:

Pokaz filmu „MAMA” w reżyserii Wojciecha Kozakiewicza. Projekcja będzie miała miejsce w Kinie „Orzeł” 27 marca. Wstęp wolny dla członków Klubu, za okazaniem ważnej legitymacji klubowej. Dla pozostałych chętnych wstęp odpłatny w wysokości 10 zł.

Dnia 05 kwietnia br. odbędzie się spotkanie z himalaistą Adamem Bieleckim. Spotkanie będzie miało miejsce w Filharmonii Pomorskiej.

Przewidziany jest wyjazd klubowy w drugiej połowie czerwca tj. 16-17 czerwiec. W sprawie miejsca tegorocznego wyjazdu odbędzie się głosowanie.

Kontynuujemy jak co roku  spotkanie wigilijne.

Pojawił się pomysł wyjazdu letniego w Tatry i jesiennego na „Zakończenie sezonu”

Chcemy realizować również pomysł stworzenia biblioteki klubowej, która będzie zasilana z finansów Klubu, jak również będą przyjmowane do zbioru dary w postaci literatury wysokogórskiej i przewodników.

 

CZĘŚĆ FINANSOWA 

Saldo Klubu jest dodatnie i wynosi  11 644,00 zł.

Do PZA jesteśmy zobowiązani przekazać kwotę 629,00 zł.

Do budżetu Klubu planujemy dofinansować wyjazd czerwcowy.  Natomiast  kwestia dofinansowania  wyjazdu letniego w Tatry i jesiennego   na zakończenie sezonu podjęta będzie  w ramach głosowania.

Zarząd ustali kwotę dofinansowania do szkoleń wspinaczkowych lub wysokogórskich (organizowanych przez instruktorów z uprawnieniami wydanymi przez PZA) dla członków, którzy rok wcześniej opłacili składkę.

Do funkcjonowania  biblioteki zaproponowano kwotę 600,00 zł. rocznie.

 

CZĘŚĆ KOŃCOWA

 Podziękowania za pracę na rzecz Klubu

Zapytania i wolne wnioski

Zakończenie zebrania