Walne zgromadzenie członków Klubu

Zawiadomienie

Zarząd Klubu Wysokogórskiego w Bydgoszczy zaprasza wszystkich swoich członków na Walne Zebranie Członków (zebranie sprawozdawcze), które odbędzie się w dniu 16 maja 2015r. w sobotę o godz. 18.00 (I termin) lub 18.30 (II termin), miejsce spotkania będzie podane w najbliższym tygodniu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 4. Wybór komisji skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności statutowej Zarządu Klubu.
 7. Przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego Klubu za rok 2014.
 8. Przedstawienie wniosków Komisji Rewizyjnej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Klubu za rok 2014.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2014.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium.
 12. Sprawy różne, wolne wnioski.
 13. Zakończenie zebrania.

Przypominamy o zapłaceniu składek członkowskich tylko przelewem bankowym.