Protokół z dnia 23.08.2010

23 sierpnia 2010

Bydgoszcz, dnia 23 sierpnia 2010 r.

PROTOKÓŁ
Z OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW KLUBU WYSOKOGÓRSKIEGO W BYDGOSZCZY
Z DNIA 23.08.2010 ROKU

1.    Zebranie w siedzibie Klubu Wysokogórskiego w Bydgoszczy przy ul. Sportowej 2 w terminie drugim tj. o godzinie 18.30 /I termin – godz. 18.00/, otworzył Prezes Zarządu Klubu Mikołaj Strzelecki  i  przedstawił następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania
2. Wybór przewodniczącego zebrania
3. Przedstawienie problemów lokalowych Klubu.
4. Podjecie uchwały w sprawie formy dalszej działalności Klubu.
5. Sprawy różne, wolne wnioski.
6. Zakończenie zebrania.

2.    Na Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Klubu Wysokogórskiego (zwanego dalej Zebraniem)  wybrano Mikołaja Strzeleckiego, a na protokolanta – Tomasza Brylew. Wyboru dokonano jednogłośnie.

3.    Przewodniczący Zebrania stwierdził, iż na dzień 23 sierpnia 2010  roku Klub Wysokogórski w Bydgoszczy zrzesza 32 członków rzeczywistych. Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności. Zgodnie z załączoną listą (załącznik nr 1) obecnych w chwili otwarcia Zebrania jest 15 członków rzeczywi¬stych, którzy potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności. Na podstawie § 22 Statutu Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał objętych porządkiem obrad.

4.    Obecni nie wnieśli sprzeciwu, co do proponowanego porządku obrad, który tym samym przyjęto.

5.    Na zebranie przybyli również członkowie sympatycy Klubu, których poinformowano o braku możliwości uczestniczenia w głosowaniach.

6.    Następnie Kol. Jacek Ostrowski przedstawił problemy lokalowe, przed jakimi Klub stanął oraz omówił dotychczasowe działania podjęte w celu poszukiwania nowego lokalu na siedzibę Klubu.

7.    Następnie nastąpiła dyskusja na temat metod poszukiwania lokalu na nową siedzibę Klubu oraz przedstawiono wiele propozycji znalezienia nowego pomieszczenia.

8.    Po zakończeniu dyskusji, na podstawie § 21 pkt. 3 Statutu, głosowaniu poddano uchwałę nr 1 o następującej treści:
„Walne Zebranie Członków Klubu postanawia, że Klub pomimo obecnych problemów lokalowych będzie istniał nadal w obecnej formie.”
Po podliczeniu głosów stwierdzono, że:
–    Oddano – 15 ważnych głosów w tym:
–    Za przyjęciem zaproponowanej uchwały – 15 głosów
–    Przeciw przyjęciu uchwały – 0 głosów
–    Wstrzymujących się – 0 głosów
Przewodniczący ogłosił zebranym, iż  przyjęto powyższą uchwałę.

9.    Następnie powołano grupę inicjatywną, której zadaniem będzie znalezienie lokalu na nową siedzibę Klubu. W skład grupy weszły następujące osoby:
1.    Piotr Szamocki,
2.    Anna Nowak,
3.    Bartosz Cieśliński

10.    Kolejnym etapem było głosowanie nad uchwałą w sprawie upoważnienia Zarządu Klubu do podpisania umowy na wynajem nowego lokum. W związku z powyższym na podstawie § 21 pkt. 15 Statutu głosowaniu poddano uchwałę nr 2 o treści:

„Walne Zebranie Członków Klubu upoważnia Zarząd Klubu Wysokogórskiego w Bydgoszczy do podpisania umowy na wynajem lokalu z przeznaczeniem na siedzibę Klubu, z zastrzeżeniem, że kwota czynszu i wszelkich opłat nie powinna przekroczyć 750 zł.”
Po podliczeniu głosów stwierdzono, że:
–    Oddano – 15 ważnych głosów w tym:
–    Za przyjęciem uchwały – 14 głosów
–    Przeciw przyjęciu uchwały – 0 głosów
–    Wstrzymujących się – 1 głosów
Przewodniczący ogłosił zebranym, iż  jednogłośnie przyjęto uchwałę nr 2.

11.    Kolejną omawianą sprawą było omówienie pisma nadesłanego przez PZA oraz wybór Delegata na Walny Zjazd Delegatów PZA. W związku z powyższym głosowano nad uchwałą nr 3 o treści:

„Walne Zebranie Członków Klubu wybiera Kolegę Janusza Ryszewskiego, jako Delegata naszego Klubu na Walny Zjazd Delegatów PZA, który odbędzie się w dniach 6-7 listopada 2010 r.”
Po podliczeniu głosów stwierdzono, że:
–    Oddano – 15 ważnych głosów w tym:
–    Za przyjęciem uchwały – 14 głosów
–    Przeciw przyjęciu uchwały – 0 głosów
–    Wstrzymujących się – 1 głosów
Przewodniczący ogłosił zebranym, iż  jednogłośnie przyjęto uchwałę nr 3.

12.    Ponadto, na podstawie § 21 pkt. 15 Statutu głosowaniu poddano uchwałę nr 4 o przyjęciu nowego członka sympatyka – Justyny Rosińskiej.
Oddano – 15 głosów w tym:
– Za – 15 głosów
– Przeciw – 0 głosów
– Wstrzymujących się – 0 głosów.
Przewodniczący ogłosił zebranym, iż  jednogłośnie przyjęto powyższą uchwałę.
13.    Ponadto, na podstawie § 21 pkt. 15 Statutu głosowaniu poddano uchwałę nr 5 o przyjęciu nowego członka sympatyka – Wacława Rosińskiego.
Oddano – 15 głosów w tym:
– Za – 15 głosów
– Przeciw – 0 głosów
– Wstrzymujących się – 0 głosów.
Przewodniczący ogłosił zebranym, iż  jednogłośnie przyjęto powyższą uchwałę.

14.    Przewodniczący stwierdził, że wyczerpano porządek obrad i wobec braku dalszych wniosków o godz. 20:30 zamknął Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu Wysokogórskiego w Bydgoszczy.

Zarząd Klubu Wysokogórskiego w Bydgoszczy