Walne zgromadzenie członków Klubu

30 marca 2016

Zawiadomienie

Zarząd  Klubu  Wysokogórskiego  w  Bydgoszczy  zaprasza  wszystkich swoich członków  na Walne Zebranie Członków (zebranie sprawozdawczo-wyborcze), które odbędzie się w dniu 16 kwietnia  2016 r. w sobotę o godz. 18.30 (I  termin) lub 19.00 (II  termin) miejsce spotkania będzie podane w najbliższym tygodniu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 4. Wybór komisji skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności statutowej Zarządu Klubu.
 7. Przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego Klubu za rok 2015.
 8. Przedstawienie wniosków Komisji Rewizyjnej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Klubu za rok 2015.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania  finansowego za  rok 2015.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium.
 12. Wybór członków do nowego składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu koleżeńskiego na kolejną kadencję.
 13. Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia składki przekazywanej do PZA.
 14. Sprawy różne, wolne wnioski.
 15. Zakończenie zebrania.

Przypominamy o zapłaceniu składek członkowskich tylko przelewem bankowym.

 

Z taternickim pozdrowieniem

Zarząd Klubu