Walne Zebranie Członków Klubu (sprawozdawczo-wyborcze)

24 marca 2014

Bydgoszcz dnia 24 marca 2014 r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Klubu Wysokogórskiego w Bydgoszczy zaprasza wszystkich swoich członków na Walne Zebranie Członków (zebranie sprawozdawczo-wyborcze), które odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2014 r. w poniedziałek o godz. 18.30 (I termin) lub 19.00 (II termin), w Szamocki Studio mieszczącym się przy ul. Kościuszki 27B, II piętro.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 4. Wybór komisji skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności statutowej Zarządu Klubu.
 7. Przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego Klubu za rok 2013.
 8. Przedstawienie wniosków Komisji Rewizyjnej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Klubu za rok 2013.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2013 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium.
 12. Wybór członków do nowego składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu koleżeńskiego na kolejną kadencję.
 13. Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia składki przekazywanej do PZA.
 14. Sprawy różne, wolne wnioski.
 15. Zakończenie zebrania.

Przypominamy o zapłaceniu składek członkowskich, których zaległości można uregulować tylko przelewem bankowym.

Z taternickim pozdrowieniem

Zarząd Klubu