Walne zgromadzenie

Bydgoszcz, dn. 03 marca  2012 r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Klubu Wysokogórskiego w Bydgoszczy zaprasza wszystkich swoich członków na Walne Zebranie Członków (zebranie sprawozdawcze), które odbędzie się w dniu 17 marca 2012 r. w sobotę o godz. 18.00 (I termin) lub 18.30 (II termin), w Sailing Club przy ul. Podwale 8 w Bydgoszczy.

Porządek obrad:
1.    Otwarcie Zebrania.
2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.    Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
4.    Wybór komisji skrutacyjnej.
5.    Przyjęcie porządku obrad.
6.    Przedstawienie sprawozdania z działalności statutowej Zarządu Klubu.
7.    Przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego Klubu za rok 2011.
8.    Przedstawienie wniosków Komisji Rewizyjnej.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Klubu za rok 2011.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2011 r.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium.
12.    Wybór uzupełniający jednego członka do Komisji Rewizyjnej.
13.    Sprawy różne, wolne wnioski.
14.    Zakończenie zebrania.

Przypominamy o zapłaceniu składek członkowskich, których zaległości można uregulować przelewem bankowym lub do rąk kolegi Skarbnika Klubu – Łukasza Zielaznego przed Zebraniem.

Prosimy o punktualne przybycie gdyż korzystamy z lokalu dzięki uprzejmości właściciela klubu.

Z taternickim pozdrowieniem

Zarząd Klubu