Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze

8 stycznia 2011

Bydgoszcz dn. 08 stycznia 2011 r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Klubu Wysokogórskiego w Bydgoszczy zaprasza wszystkich swoich członków na Walne Zebranie Członków (zebranie sprawozdawczo-wyborcze), które odbędzie się w dniu 28 stycznia 2011 r. w piątek o godz. 17.00 (I termin) lub 17.30 (II termin), w Pubie Astor przy ul. Królowej Jadwigi 23 w Bydgoszczy (budynek obok basenu ASTORIA).

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności statutowej Zarządu Klubu.
7. Przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego Klubu za rok 2010.
8. Przedstawienie wniosków Komisji Rewizyjnej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Klubu za rok 2010.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2010 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium.
12. Wybór członków do nowego składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu koleżeńskiego na kolejną kadencję.
13. Sprawy różne, wolne wnioski.
14. Zakończenie zebrania.

Przypominamy o zapłaceniu składek członkowskich, których zaległości można uregulować przelewem bankowym lub do rąk kolegi Skarbnika Klubu – Łukasza Zielaznego przed Zebraniem. Z taternickim pozdrowieniem /-/ Zarząd Klubu