Kurs doszkalający dla instruktorów sportu

17 czerwca 2010

W związku z licznymi pytaniami Komisja Szkolenia PZA postanowiła przesunąć termin składania wniosków o przyjęcie na egzamin na kurs doszkalający dla instruktorów sportu do dnia 31 sierpnia 2011 roku.

Komisja Szkolenia Wspinaczki Skalnej i Wysokogórskiej PZA ogłasza nabór na kurs doszkalający dla instruktorów sportu o specjalności wspinaczka sportowa. Kurs przeznaczony jest dla instruktorów sportu o specjalności wspinaczka sportowa, chcących rozwinąć swoje umiejętności z zakresu metodyki szkolenia na drogach nieubezpieczonych. Kurs doszkalający zakończy się uzyskaniem stopnia Instruktora Wspinaczki Skalnej Polskiego Związku Alpinizmu.

Kurs złożony będzie z następujących części:

* egzaminu – jesień 2011,

* zajęć teoretycznych – jesień 2011/zima 2012

* zajęć praktycznych w Sokolikach – wiosna 2012,

* zajęć praktycznych na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej – wiosna 2012,

* stażu obserwowanego – wiosna 2012,

Kryteria obowiązujące dla ubiegających się o uczestnictwo w szkoleniu specjalistycznym są następujące:

1. Ukończenie kursu instruktora sportu o specjalizacji wspinaczka sportowa (część ogólna i część specjalistyczna).

2. Posiadanie dobrego zdrowia, poświadczonego wpisem w karcie lub książeczce zdrowia sportowca.

3. Uprawianie wspinaczki na odpowiednio wysokim poziomie oraz dysponowanie dostatecznie dużym doświadczeniem praktycznym i wszechstronną znajomością (teoretyczną i praktyczną) w danej gałęzi sportu wspinaczki sportowej.

Biorąc pod uwagę potrzeby organizacji zrzeszonych w Polskim Związku Alpinizmu istotnym kryterium będzie rekomendacja macierzystego klubu zrzeszonego w PZA, z załączeniem opisu działalności szkoleniowej i społecznej kandydata na rzecz klubu. W szczególności kandydat na szkolenie specjalistyczne powinien:

* mieć za sobą co najmniej czteroletni okres uprawiania sportu wspinaczkowego,

* udokumentować prowadzenie w stylu OS co najmniej 20 dróg ubezpieczonych, stopień trudności nie mniej niż VII+ UIAA,

* udokumentować prowadzenie w stylu RP co najmniej 20 dróg ubezpieczonych, stopień trudności nie mniej niż VIII UIAA,

* udokumentować wiarygodnym wykazem przejść prowadzenie dróg nieubezpieczonych w skałach lub/i w górach, o trudnościach co najmniej VII w stylu OS (co najmniej 20 dróg); w przypadku umieszczenia w wykazie przejść dróg nieubezpieczonych w górach należy podać imię i nazwisko partnera oraz trudności poprowadzonych osobiście wyciągów.

* udokumentować powtórzenie 10 wielowyciągowych dróg o trudnościach co najmniej VI, o długości minimum 150 metrów

* znać z autopsji co najmniej pięć rejonów wspinaczkowych o zróżnicowanym charakterze (w tym co najmniej dwa poza granicami Polski) i udokumentować to wiarygodnym wykazem przejść,

Osoby chcące wziąć udział w kursie proszone są o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego, oraz o dokonanie opłaty egzaminacyjnej w wysokości 200 PLN na konto nr 82 1500 1126 1211 2009 3935 0000 z dopiskiem- Kurs doszkalający. Termin zgłaszania wniosków uczestnictwa mija 31 sierpnia 2011 roku.  Informacje szczegółowe można uzyskać pod adresem mailowym: boguslaw.kowalski@pza.org.pl.